Postępowanie w burzy elektrycznej serca – spojrzenie elektrofizjologa

Treatment of electrical storm – the electrophysiologist’s point of view

Aleksander Bardyszewski, Jacek Kuśnierz, Paweł Derejko

Streszczenie

Burza elektryczna, jako stan bezpośredniego zagrożenia życia, wymaga natychmiastowego leczenia. Arytmia komorowa u większości chorych powstaje na podłożu wcześniejszego uszkodzenia serca. Takich pacjentów, po niezbędnym przygotowaniu, należy kierować do ablacji, gdyż leczenie zabiegowe przynosi istotną redukcję częstości nawrotów arytmii i zmniejsza chorobowość. Wraz z rozwojem technologii, pozwalającej na dokładne mapowanie substratu arytmogennego, widoczne staje się znaczenie jego odpowiedniej modyfikacji dla poprawy skuteczności zabiegu.

Słowa kluczowe

burza elektryczna, częstoskurcz komorowy, ablacja, modyfikacja substratu

Abstract

Electrical storm is a life-threatening condition and requires immediate treatment. In most cases ventricular arrhythmia originates from previously formed lesions in the cardiac muscle. Such patients, following the necessary initial treatment, should be forwarded to catheter ablation, which is proven to reduce arrhythmia recurrence and to improve overall morbidity. Along with the technological progress related to electroanatomical mapping the growing role of meticulous substrate mapping and modification for successful ablation is being recognized

Key words

electrical storm, ventricular tachycardia, catheter ablation, substrate modification