Czy bezobjawowe migotanie przedsionków ma znaczenie?

Is asymptomatic atrial fibrillation matter?

Marcin Grabowski

Streszczenie

Związek pomiędzy objawowym migotaniem przedsionków a powikłaniami zakrzepowo-zatorowymi jest od dawna udokumentowany i stanowi wskazanie do profilaktyki przeciwkrzepliwej. Wszczepialne urządzenia (układy stymulujące, kardiowertery-defibrylatory, rejestratory zdarzeń) dają możliwość ciągłego monitorowania i dokumentowania epizodów arytmii przedsionkowej, także tych nieodczuwanych przez pacjenta. Ostatnie obserwacje, w tym z zastosowaniem wszczepialnych urządzeń, wykazują, że okres objawowy jest często poprzedzony subkliniczną arytmią przedsionkową oraz potwierdzają związek pomiędzy bezobjawowymi arytmiami przedsionkowymi a zwiększonym ryzykiem udarów niedokrwiennych mózgu i zatorowością układową. Kontrola urządzenia powinna obejmować analizę epizodów przedsionkowych pod względem ich istotności, częstości występowania, długości i ostatecznie wskazań to leczenia przeciwkrzepliwego. Zastosowanie zdalnej kontroli daje możliwość wcześniejszego wykrycia arytmii i wdrożenia profilaktyki przeciwkrzepliwej, co powinno zmniejszyć ryzyko epizodów zatorowych. 

Słowa kluczowe

migotanie przedsionków, powikłania, urządzenia wszczepialne.

Summary

The relationship between symptomatic atrial fibrillation and thromboembolic complications has long been documented and is an indication for anticoagulant prophylaxis. Implantable devices (pacemakers, cardioverter - defibrillators, event recorders) offer the possibility of continuous monitoring and documenting episodes of atrial arrhythmias, including those non-significant for patient. Recent observations in patients with implantable devices indicate that symptomatic period is often preceded by subclinical atrial arrhythmia. Moreover there is a link between asymptomatic atrial arrhythmias and an increased risk of stroke and systemic embolism. Control device should include an analysis of episodes of atrial arrhythmia significance in terms of indications for anticoagulation. Use of the remote control gives possibility of arrhythmias early detection and anticoagulant prophylaxis implementation, which should reduce the risk of thromboembolic events.

Keywords

atrial fibrillation, complications, implantable devices.