Rehabilitacja kardiologiczna u chorych z niewydolnością serca leczonych przy użyciu wszczepialnych urządzeń do elektroterapii serca

Cardiac rehabilitation in patients with heart failure treated with implantable devices for electrotherapy

Edyta Smolis-Bąk

Streszczenie

Postęp w niefarmakologicznym leczeniu groźnych zaburzeń rytmu serca przyczynił się do znacznego zwiększenia liczby pacjentów z implantowanymi urządzeniami do elektroterapii. Zgodnie z opracowanymi standardami rehabilitacji kardiologicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) prawidłowo działający stymulator serca, kardiowerter-defibrylator (ICD), bądź urządzenie resynchronizujące (CRT), nie powinny wpływać na realizację rehabilitacji ruchowej. Pacjenci z niewydolnością serca po implantacji ICD lub CRT przechodzą rehabilitację w trzech etapach. Przy jej planowaniu należy pamiętać, że ci chorzy są specyficzną grupą, gdyż oprócz schorzenia podstawowego ograniczającego znacznie ich tolerancję wysiłku i jakość życia, zmagają się z wieloma problemami związanymi z wszczepionym urządzeniem.

Słowa kluczowe

rehabilitacja kardiologiczna, kardiowerter-defibrylator, stymulator.

Summary

Progress in non-pharmacological treatment of life-threatening cardiac arrhythmias contributed to significant increase in the number of patients with implanted electrotherapy devices. According to the Polish Cardiac So ciety (PTK) guidelines properly functioning pacemaker, implantable cardioverter - defibrillator (ICD) or cardiac resynchronization device (CRT), should not affect accomplishment of rehabilitation. Heart failure patients with implanted ICD or CRT undergo tree stages of rehabilitation. During planning of rehabilitation it should be taken in to consideration that such patients are a specific group because of primary disease limiting their functional capacity and quality of life they also suffer from a number of issues associated with the implanted device.

Keywords

cardiac rehabilitation, cardioverter - defibrillator, pacemaker.