Poszukiwanie migotania przedsionków u pacjentów z kryptogennym udarem mózgu

Atrial fibrillation monitoring in patients with cryptogenic stroke

Michał M. Farkowski, Michał A. Karliński, Mariusz Pytkowski

Streszczenie

Poszukiwanie migotania przedsionków (AF) u pacjentów z epizodami niedokrwiennymi ośrodkowego układu nerwowego jest obecnie standardem klinicznym. Dostępne techniki zwiększają szanse wykrycia AF od 4,38% do 15,2% wraz z czasem trwania monitorowania odpowiednio od 24 h do 30 dni. Ciąg diagnostyczny obejmujący wewnątrzszpitalne monitorowanie EKG oraz trwające ≤ 7 dni monitorowanie metodą Holtera w warunkach ambulatoryjnych teoretycznie pozwala na wykrycie ok. 80% oczekiwanych epizodów AF. Wytyczne towarzystw naukowych sugerują, by w wybranych przypadkach stosować również monitorowanie trwające ok. 30 dni, zwłaszcza w ciągu pierwszych sześciu miesięcy od epizodu niedokrwiennego.

Słowa kluczowe

udar, kryptogenny, migotani przedsionków, monitorowanie, Holter, EKG

Abstract

Atrial fibrillation (AF) monitoring among patients with central nervous system ischemic episodes is currently a clinical standard. Available technologies increase probability of AF diagnosis between 4.38% and 15.2% during monitoring periods lasting 24h up to 30 days. Diagnostic pathway covering in-hospital diagnostics and ambulatory Holter ECG ≤ 7 days may theoretically reveal about 80% of expected AF episodes. Howecer, clinical guidelines indicate prolonged (about 30 days) rhythm monitoring during six months following the ischemic episode.

Key words

stroke, cryptogenic, atrial fibrillation, monitoring, Holter, ECG