Podsumowanie konsensusu ekspertów EHRA/HRS/APHRS/SOLAECE w sprawie kardiomiopatii przedsionkowej

Summary of EHRA/HRS/APHRS/SOLAECE expert consensus on atrial cardiomyopathy

Leszek Blicharz, Marcin Grabowski

Streszczenie

Ściana przedsionków jest podatna na szerokie spektrum czynników szkodliwych. Ich działanie może prowadzić do zaburzeń czynnościowych oraz przebudowy strukturalnej miokardium, co wiąże się z określonymi implikacjami klinicznymi. Konsensus ekspertów EHRA/HRS/APHRS/SOLAECE opublikowany na łamach Europace definiuje pojęcie kardiomiopatii przedsionkowej oraz wyodrębnia nową klasyfikację zmian histopatologicznych charakterystycznych dla tej jednostki chorobowej.
Czynnikiem ryzyka rozwoju kardiomiopatii przedsionkowej jest wiele powszechnie występujących schorzeń. Należą do nich: nadciśnienie tętnicze, zastoinowa niewydolność serca, cukrzyca, otyłość oraz wady zastawkowe. Powodują one remodelling przedsionków, który w dalszej kolejności skutkuje m.in. migotaniem przedsionków. Z tego powodu odległym powikłaniem kardiomiopatii przedsionkowej mogą być incydenty sercowo-naczyniowe związane z zakrzepicą wewnątrzsercową.
Szerokie zastosowanie w diagnostyce kardiomiopatii przedsionkowej mają badania obrazowe. W codziennej praktyce lekarskiej najważniejszą rolę pełni echokardiografia. W badaniach klinicznych wykorzystuje się także bardziej wyszukane metody obrazowania, takie jak rezonans magnetyczny. Zwiększenie wykrywalności kardiomiopatii przedsionkowej oraz wdrożenie prawidłowego leczenia powoduje w wielu przypadkach zahamowanie lub wycofywanie się niekorzystnych zmian strukturalnych i czynnościowych przedsionków.

Słowa kluczowe

kardiomiopatia przedsionkowa, klasyfikacja EHRAS, migotanie przedsionków, remodelling

Abstract

The atrial wall is susceptible to a wide range of harmful factors. Their occurence may lead to functional disorders and to structural reconstruction of the atria which is associated with certain clinical implications. The EHRA/HRS/APHRS/SOLAECE expert consensus published recently in Europace defines the term of atrial cardiomyopathy and proposes a new classification of histopathological changes specific for this disease.
Many widespread diseases are a risk factor of atrial cardiomyopathy. They include hypertension, congestive heart failure, diabetes mellitus, obesity and valvular heart disease. By causing atrial remodelling, they result i.a. in atrial fibrillation. Hence, cardiovascular incidents related with intraatrial thrombosis may be a long-term complication of atrial cardiomyopathy.
Imaging techniques have a wide range of application in the diagnosis of atrial cardiomyopathy. Echocardiography plays the most important role in everyday practice. Other, more complex imaging methods such as MRI are used in clinical trials. An increase in detection of atrial cardiomyopathy and introduction of adequate therapy causes reversion of unfavourable functional and structural changes in certain cases.

Key words

atrial cardiomyopathy, atrial fibrillation, EHRAS classification, remodelling