Okołozawałowe zaburzenia rytmu serca

Peri-infarct arrhythmias

Krzysztof W. Nowak, Artur Fuglewicz

Streszczenie

Zaburzenia rytmu serca związane z zawałem mięśnia serca, zarówno w ostrym okresie zawału, jak i przewlekle, stanowią istotny element codziennej praktyki kardiologicznej. Zmiany w sposobie leczenia ostrego zawału mięśnia serca, przede wszystkim upowszechnienie pierwotnej angioplastyki i stosowania farmakoterapii, wpłynęły na częstość występowania arytmii, ocenę ich wpływu na rokowanie – zwłaszcza w aspekcie nagłego zgonu sercowego, a także leczenie. Szczególnie istotne są doświadczenia z implantowanym kardiowerterem defibrylatorem, jako skutecznym narzędziem ograniczenia śmiertelności w przebiegu tachyarytmii komorowej. Nie należy zapominać o nadkomorowych zaburzeniach rytmu serca, zwłaszcza migotaniu przedsionków w tej grupie chorych.

Słowa kluczowe

okołozawałowe zaburzenia rytmu, niedokrwienne uszkodzenie mięśnia serca.

Summary

Cardiac arrhythmias associated with myocardial infarction, both in the acute phase of myocardial infarction and chronic, are an important part of the daily cardiology practice. Changes in the acute myocardial infarction treatment, especially popularization of primary angioplasty and drug therapy, affected incidence of arrhythmias, assessment on prognosis – especially in the context of sudden cardiac death, and also treatment. Treatment results with implantable cardioverter defibrillator are especially important, as an effective tool to reduce mortality in the course of ventricular tachyarrhythmia. We shouldn’t forget supraventricular arrhythmias, particularly atrial fibrillation in this group of patients. 

Keywords

peri-infarct arrhythmias, ischemic damage to the heart muscle.