Wykorzystanie IEGM w rozpoznaniu różnicowym trudnego zapisu EKG

IEGM in the diagnosis of the difficult ECG

Barbara Domino, Sławomir Tłuczek, Paweł Woźniak

Słowa kluczowe

częstoskurcz komorowy, kardiowerter defibrylator, ablacja łącza przedsionkowo-komorowego

Keywords

ventricular tachycardia, implantable cardioverter defibrillator, atrioventricular junction ablation