Postępowanie farmakologiczne w ostrej lewokomorowej niewydolności serca

Pharmacotherapy approach in acute heart failure

Lidia Chmielewska-Michalak, Agnieszka Katarzyńska-Szymańska, Przemysław Mitkowski

Streszczenie

Ostatnie wytyczne ESC z 2016 r. dotyczące leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca wyraźnie podkreślają istotną rolę wazodilatatorów (pod warunkiem utrzymania SBP powyżej wartości 90 mmHg i braku objawów hypoperfuzji obwodowej) w leczeniu pacjentów z AHF. W celu łagodzenia objawów zaleca się dożylne podawanie dietetyków pętlowych u wszystkich chorych z objawami przewodnienia (u tych z CS dopiero po uzyskaniu poprawy perfuzji obwodowej). Leki działające inotropowo dodatnio mogą być stosowane tylko i wyłącznie u chorych z hypotonią i towarzyszącymi objawami hypoperfuzji przy adekwatnym wypełnieniu lewej komory, co jest równoznaczne z rozpoznaniem wstrząsu kardiogennego (CS), a leki wazopresyjne tylko u tych pacjentów, u których podanie leku poprawiającego kurczliwość mięśnia sercowego nie przynosi spodziewanych efektów w postaci poprawy perfuzji obwodowej.

Słowa kluczowe

ostra niewydolność serca, leczenie farmakologiczne, diuretyki, leki inotropowo dodatnie, katecholaminy

Abstract

Recent ESC clinical practice guidelines referred to the treatment of acute and chronic heart failure emphasize important role of vasodilatators in patients with AHF (providing SBP > 90 mmHg and absence of symptomatic hypotension). The use of intravenous loop diuretics is recommended for patients with fluid overload (with exception of those with CS in whom improvement of peripheral perfusion is the aim in the first line of treatment). Inotropic agents may be used in patients with hypotension and symptoms of hypoperfusion despite adequate filling status what refers to cardiogenic shock and finally vasopressors may be considered only for patients without improvement of peripheral perfusion despite the treatment with inotropic drugs.

Keywords

acute heart failure, pharmacotherapy, diuretics, inotropes, catecholamines