Subiektywne spojrzenie na zalecenia towarzystw kardiologicznych dotyczące programowania ICD

ICD programming recommendations – subjective perspective

Andrzej Przybylski

Streszczenie

W 2015 r. ukazały się zalecenia dotyczące programowania ICD. Oparte na wynikach badań randomizowanych i doświadczeniach klinicznych, porządkują wiedzę w tym zakresie. W artykule przedstawiono najważniejsze punkty zaleceń oraz przedyskutowano ich ograniczenia i kwestie kontrowersyjne.

Słowa kluczowe

wszczepialne kardiowertery-defibrylatory, test defibrylacji, rozpoznanie częstoskurczu komorowego

Abstract

The guidelines on implantable cardioverter defibrillators were released in 2015. Based on randomized trials and clinical experience they tied up our knowledge on the subject. The article presents the most important topics of the guidelines and discuss their limitations and contradictory aspects.

Keywords

implantable cardioverter defibrillators, defibrillation test, ventricular tachycardia detection