Stała stymulacja pęczka Hisa w praktyce klinicznej

His bundle pacing in clinical practice

Marek Jastrzębski, Agnieszka Olszanecka, Danuta Czarnecka

Streszczenie

W artykule zaprezentowane zostały przesłanki przemawiające za stymulacją pęczka Hisa, jako najbardziej fizjologicznym sposobem stymulacji komór – tak u chorych z klasycznymi wskazaniami do elektrostymulacji, jak i u chorych z niewydolnością serca. Przedstawiono zastosowanie stymulacji pęczka Hisa jako alternatywy dla stymulacji resynchronizującej. Na podstawie doświadczeń własnych oraz danych z literatury autorzy omówili krok po kroku praktyczne aspekty implementacji tej formy stymulacji. Ze szczególną uwagą przestawiono na licznych przykładach elektrokardiograficznych różne formy stymulacji pęczka Hisa: selektywną i nieselektywną oraz proksymalną i dystalną.

Słowa kluczowe

elektrostymulacja, stymulacja pęczka Hisa, niewydolność serca, terapia resynchronizująca

Abstract

His bundle pacing is the most physiological mode of ventricular pacing, both in patients with classic indications for pacing and in patients with heart failure. In the article we describe His pacing as an alternative or bailout for cardiac resynchronization candidates. On the basis of personal experience and literature data a practical, step-by-step approach to direct His bundle pacing was described. With several ECG examples various forms of His bundle pacing were illustrated: selective and non-selective, proximal and distal.

Keywords

cardiac pacing, direct His bundle pacing, heart failure, cardiac resynchronization therapy