Leczenie przy użyciu ICD - zalecenia ESC 2015

ICD therapy in ESC guidelines 2015

Przemysław Mitkowski

Streszczenie

Opublikowane w 2015 r. zalecenia ESC, dotyczące diagnostyki i leczenia komorowych zaburzeń rytmu serca oraz profilaktyki nagłego zgonu sercowego, potwierdzają w wielu przypadkach dotychczas obowiązujące wskazania do leczenia przy użyciu ICD. W przypadku chorych z niewydolnością serca pozostawiono dotychczasowe wskazania (LVEF ≤35%, mimo optymalnego leczenia farmakologicznego trwającego 3 miesiące, klasa czynnościowa II-III i IV, o ile planuje się w tej ostatniej leczenie hemodynamiczne: przeszczep serca, stymulacja resynchronizująca, urządzenia do wspomagania pracy lewej komory). Zalecenia z 2016 r. dotyczące niewydolności serca rozszerzają wskazania do leczenia za pomocą ICD o grupę bezobjawowych chorych z niewydolnością serca i frakcją wyrzutową poniżej 30%. Zdefiniowano także wskazania do leczenia przy użyciu całkowicie podskórnych kardiowerterów-defibrylatorów oraz kamizelek defibrylujących, choć dostępne dane kliniczne są stosunkowo ubogie. U chorych z kardiomiopatią przerostową zwrócono uwagę na możliwość wszczepienia ICD u chorych z 5-letnim ryzykiem wystąpienia nagłego zgonu sercowego poniżej 4%, o ile występują udokumentowane parametry kliniczne złego rokowania. W wybranych jednostkach w stratyfikacji ryzyka można uwzględniać wynik programowanej stymulacji komór (ARVC, zespół Brugadów) i badania genetyczne (kardiomiopatia przerostowa, ARVC, LQTS).

Słowa kluczowe

nagły zgon sercowy, kardiowerter-defibrylator, niewydolność serca, kardiomiopatia przerostowa, rozstrzeniowa, arytmogenna kardiomiopatia prawokomorowa, zespół wydłużonego QT

Abstract

ESC guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death published in 2015 confirmed in many cases former indications for ICD therapy. In patients with heart failure ICD therapy is still recommended when LVEF ≤35%, despite optimal medical therapy lasted over 3 month, in functional class II-III and IV if hemodynamic therapy is planned: heart transplantation, resynchronisation therapy or left ventricular assist device implantation. ESC guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure published in 2016 include also asymptomatic heart failure patients with LVEF < 30%. In the 2015 guidelines indications for the treatment with new technologies has been defined (S-ICD, WCD) although available clinical data are limited. In patients with hypertrophic cardiomyopathy ICD therapy may be consider even in those with 5-years calculated risk of sudden cardiac death below 4% if clinical features of proven prognostic importance are present. In selected patients in risk assessment should be considered programmed ventricular stimulation (ARVC, Brugada Syndrome) and genetic evaluation (HCM, DCM, ARVC, LQTS).

Keywords

sudden cardiac death, cardioverter-defibrillator, heart failure, hypertrophic cardiomyopathy, arythmogenic right ventricular cardiomyopathy, long QT syndrome