Najważniejsze implikacje dla zastosowania wszczepialnych urządzeń do elektroterapii serca w zaleceniach Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego z 2016 r. dotyczących diagnostyki i leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca

Cardiac implantable electronic devices in 2016 ESC guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure – highlights

Maciej Sterliński

Streszczenie

Osoby z niewydolnością serca i uszkodzeniem lewej komory stanowią dziś największy odsetek pacjentów pracowni elektroterapii i elektrofizjologii. W niniejszym artykule omówiono najważniejsze informacje na temat zastosowania wszczepialnych urządzeń do elektroterapii serca, pochodzące z najnowszych, ogłoszonych w 2016 r. zaleceń Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczących rozpoznawania i leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca.

Słowa kluczowe

niewydolność serca, urządzenia do elektroterapii serca

Abstract

Heart failure and left ventricle disfunction patients are the majority in electrotherapy and electrophysiology labs today. There are most important implications for cardiac implantable electronic devices use and management, coming from latest 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure, presented and discussed shortly.

Keywords

heart failure, cardiac implantable electronic devices