Czy badania kliniczne nad ICD trwają wystarczająco długo, by wykazać pełny wpływ tej terapii na przeżycie pacjentów? Modelowanie matematyczne w służbie medycyny

Do clinical trials over ICD last long enough to capture the full influence of this therapy on the patients’ survival? Mathematical modelling in medicine

Michał M. Farkowski

Komentarz do:

Raphael CE i wsp. 2015. „The effect of duration of follow-up and presence of competing risk on lifespan-gain from implantable cardioverter defibrillator therapy: who benefits the most?”. Eur Heart J 36 (26): 1676-1688.

Streszczenie

Czas obserwacji w badaniach randomizowanych nad ICD w znacznym stopniu nie doszacowuje efektu klinicz- nego zastosowania kardiowertera-defibrylatora, zwłaszcza w populacjach o niskim podstawowym ryzyku zgo- nu. Oszacowany w analizie zysk lat życia był sześcio- do dziewięciokrotnie wyższy w przypadku obserwa- cji trwającej ponad 10 lat w porównaniu do realnego wyniku badań klinicznych trwających do 3 lat. Czynniki wpływające na zwiększenie podstawowego ryzyka zgonu, np. choroby współistniejące, istotnie obniżają dłu- gofalowy zysk lat życia w grupie leczonej ICD, podczas gdy techniki obniżające to ryzyko mogą poprawiać te wyniki.

Słowa kluczowe

ICD, modelowanie, ogólne przeżycie

Abstract

The follow-up duration of major ICD trials underestimate lifespan-gain of this therapy especially in popula- tions with low baseline risk of death. The estimated lifespan-gain was 6 to 9-fold higher for observation period exceeding 10 years in comparison to the real-life 3-year observation from clinical trials. Factors increasing the baseline risk of death eg. concomitant conditions, decrease the estimated lifespan-gain while therapies which decrease this risk may improve the result of the analysis.

Keywords

ICD, modelling, survival