Ablacja migotania przedsionków: analizy kosztów i efektywności

Ablation of atrial fibrillation: cost-effectiveness analysis

Maria Trusz-Gluza

Streszczenie

Migotanie przedsionków (AF) jest najpowszechniejszą trwałą arytmią, stwierdza się ją w Polsce u 600-700 tys. pacjentów. Przezcewnikowa ablacja prowadząca do izolacji żył płucnych jest skuteczniejsza w utrzymaniu ryt- mu zatokowego niż leki antyarytmiczne (AAD). Zmniejsza ryzyko nawrotu AF i hospitalizacji oraz poprawia jakość życia. Celem artykułu jest przegląd bieżących informacji na temat analizy kosztów i efektywności abla- cji AF. Dane pokazują, że metoda ta może być efektywna kosztowo u właściwie zakwalifikowanych pacjentów: osób młodszych, znacznie objawowych, szczególnie gdy wcześniej nieskuteczne było stosowanie AAD.

Słowa kluczowe

migotanie przedsionków, przezcewnikowa ablacja, koszty i efektywność, jakość życia

Abstract

Atrial fibrillation (AF) is the most common sustained arrhythmia. The prevalence of AF in Poland ranges from 600 000 to 700 000. Catheter ablation by electrical isolation of pulmonary veins is more effective at maintaining sinus rhythm than antiarrhythmic drugs (AAD). It reduces the risk of AF recurrences and hospitalization rate as well improves quality of life. This review summarizes current knowledge on cost-effective analysis of cath- eter ablation for AF. The data show that ablation may be cost-effective in the right patients such as younger, highly symptomatic, especially those who failed AAD therapy.

Keywords

atrial fibrillation, catheter ablation, cost-effectiveness analysis, quality of life