Patofizjologia komorowych zaburzeń rytmu serca

Pathophysiology of ventricular arrhythmias

Ewa Jędrzejczyk-Patej, Oskar Kowalski

Streszczenie

Komorowe zaburzenia rytmu serca występują rzadziej niż arytmie nadkomorowe i mogą przybierać różne formy – od pojedynczych dodatkowych pobudzeń komorowych, bigeminii, trigeminii i par po częstoskurcze komorowe (VT), trzepotanie i migotanie komór (VF). Najczęstszą przyczyną arytmii komorowych jest choroba niedokrwienna serca, jednakże mogą one występować zarówno u pacjentów ze strukturalną choroby serca, jak i bez niej. W artykule podsumowano mechanizmy odpowiadające za powstawanie komorowych zaburzeń rytmu serca. Znajomość patofizjologii arytmii jest istotna z klinicznego punktu widzenia, ponieważ może ułatwić wykonanie skutecznej ablacji.

Słowa kluczowe

komorowe zaburzenia rytmu, częstoskurcz komorowy, migotanie komór, mechanizmy arytmii komorowych, reentry.    

Summary

Ventricular arrhythmias are rarely than supraventricular and include premature ventricular contractions (PVC), ventricular bigeminy, PVCs in trigeminy, ventricular tachycardia (VT) and ventricular fibrillation (VF). The most common cause of ventricular arrhythmias is ischemic heart disease but those type of arrhythmias might be found in patients with as well as without structural heart disease. The article sum up mechanisms of ventricular arrhythmias. The knowledge of those pathophysiology is important because it could facilitate to make successful ablation. 

Keywords

ventricular arrhythmias, ventricular tachycardia, ventricular fibrillation, mechanisms of ventricular arrhythmias, reentry.