Jakie znaczenie kliniczne ma poprawa frakcji wyrzutowej lewej komory u pacjentów z nie-niedokrwienną kardiomiopatią rozstrzeniową?

What is implication of the improvement in left ventricular ejection fraction in patients with nonischemic dilated cardiomyopathy?

Edyta Chmielowska, Andrzej Lubiński

Streszczenie

Kardiomiopatia rozstrzeniowa o etiologii innej niż niedokrwienna (DCM) jest chorobą mięśnia sercowego, któ- ra może spowodować nagły zgon sercowy (SCD). Poziom oceny ryzyka opiera się na frakcji wyrzutowej lewej komory (LVEF). U części pacjentów dochodzi jednak do normalizacji albo poprawy funkcji komór. Wzrost czę- ściej występuje u osób młodszych, z wyższym ciśnieniem skurczowym, krótszym czasem trwania QRS, bez cu- krzycy, kardiomiopatią o podłożu innym niż niedokrwienna i bez cukrzycy oraz u kobiet. Nie jest znane zna- czenie kliniczne tej poprawy. Wyniki aktualnych badań wskazują, że poprawa LVEF > 35% redukuje, ale nie eliminuje występowania groźnych arytmii komorowych. Frakcja wyrzutowa ma ograniczoną czułość w prze- widywaniu SCD. Obserwacje pokazują, że włóknienie mięśnia sercowego, wykrywane w badaniu rezonansu magnetycznego (MRI), może być substratem dla arytmii komorowych.

Słowa kluczowe

kardiomiopatia nie-niedokrwienna, kardiowerter-defibrylator, frakcja wyrzutowa

Abstract

Nonischemic dilated cardiomyopathy is a disease of heart muscle, which can lead to sudden cardiac death (SCD). Risk stratification of patients is based on left ventricular ejection fraction. Nevertheless, with some pa- tients is observed improvement or recovery of normal ventricular function. The improvement is most common among women, younger patients, with a higher systolic blood pressure, a lower level creatinine, a shorter dura- tion QRS, without ischemic cardiomyopathy and without diabetes. It isn’t known, what is significant for clinical practice. The results of the current study suggest that improvement in the ejection fraction above > 35% reduces, but does not eliminate arrhythmic events. LVEF had limited sensitivity for prediction SCD. The observation indicate that fibrosis is often detected on magnetic resonance imaging and can be a substrate for ventricular arrhythmias.

Keywords

nonischimic cardiomyopathy, implantable cardioverter-defibrillator, ejection fraction