Rola ablacji podłoża arytmii w postępowaniu u pacjentów z komorowymi zaburzeniami rytmu i w zapobieganiu nagłej śmierci sercowej w wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2015

The role of ablation of arrhythmogenic substrate in patients with ventricular arrhythmias and in prevention of sudden cardiac death – 2015 ESC guidelines

Ewa Wilczyńska, Artur Fuglewicz

Streszczenie

Najnowsze wytyczne ESC dotyczące postępowania u pacjentów z arytmiami komorowymi i prewencji nagłej śmierci sercowej poświęcają dużo uwagi leczeniu inwazyjnemu. Kładąc nacisk na kompleksowość leczenia, przedstawiają rolę ablacji podłoża komorowych zaburzeń rytmu w odniesieniu do poszczególnych jednostek chorobowych i stanów klinicznych. Wskazują na rosnące znaczenie ablacji w sytuacjach, gdy substrat arytmii jest dobrze zdefiniowany, np. wiąże się z blizną po zawale mięśnia sercowego. Zalecają pilny tryb jej wykona- nia w przypadku burz elektrycznych i częstoskurczów ustawicznych, dopuszczając nawet leczenie inwazyj- ne w przebiegu ostrych zespołów wieńcowych wikłanych burzami elektrycznymi mimo optymalnego leczenia i rewaskularyzacji.

Słowa kluczowe

komorowe zaburzenia rytmu, burza elektryczna, ablacja

Abstract

The latest ESC guidelines on the management of ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death pay much attention to invasive procedures. With a focus on the complexity of treatment, they show the role of ablation of ventricular arrhythmia substrate in relation to individual entities and clinical conditions. They highlight the growing importance of ablation in situations where the arrhythmic substrate is well defined, for example, is associated with infarction scar. They recommend urgent ablation in the event of electrical storm and incessant tachycardia, allowing invasive treatment in the course of acute coronary syndromes complicated by electrical storms despite optimal medical treatment and revascularization.

Keywords

ventricular arrhythmias, electrical storm, ablation