Kryptogenny udar mózgu – czy winowajca został zidentyfikowany?

Cryptogenic stroke – has the culprit been identified?

Anetta Lasek-Bal

Komentarz do pracy oryginalnej

Choe WC i wsp. 2015. CRYSTAL AF Investigators. A Comparison of Atrial Fibrillation Monitoring Strategies After Cryptogenic Stroke (from the Cryptogenic Stroke and Underlying AF Trial). Am J Cardiol 116 (6): 889-893. doi:10.1016/j.amjcard.2015.06.012. Epub 2015 Jun 24 

Streszczenie

W komentarzu do wyników badania CRYSTAL AF przedstawiono zagadnienia dotyczące kardiogennego oraz kryptogennego udaru mózgu w kontekście specyfiki klinicznej oraz trudności diagnostycznych. Mimo wnikliwej diagnostyki przyczynowej nawet u 30-40% pacjentów z ostrym niedokrwieniem mózgu nie udaje się ustalić przyczyny zachorowania, co ma poważne konsekwencje kliniczne i terapeutyczne. W zależności od zastosowanej metody monitorowania rytmu serca u 2,5-34% pacjentów z nieustaloną przyczyną udaru rejestruje się epizody migotania przedsionków (AF – atrial fibrillation), co może wskazywać na potencjalny arytmogenny charakter udaru. Długość monitorowania rytmu serca jest jedną z ważniejszych determinant w detekcji epizodów migotania przedsionków, często asymptomatycznych i napadowych, przez co nie ujawnianych w rutynowych badaniach elektrokardiograficznych. W badaniu CRYSTAL AF wykazano, że zastosowanie wszczepialnych kardiomonitorów (ICM – insertable cardiac monitor) umożliwiających ciągłą długotrwałą rejestrację rytmu serca u pacjentów po udarze kryptogennym ujawnia znamiennie większą liczbę epizodów AF w 6., 12. i 36. miesiącu w porównaniu do zewnętrznych metod jednorazowego lub powtarzanego cyklicznie elektrokardiograficznego monitorowania. Zastosowanie ICM pozwoliło na rozpoznanie AF w podanych okresach odpowiednio u 8,9%, 12,4% i 30% (za pomocą metod standardowych odpowiednio u 1,4%, 2,0% i 3,0% pacjentów (p < 0,001 dla wszystkich). Prawie 80% pierwszych zarejestrowanych w ICA epizodów AF było asymptomatycznych. W komentarzu zaprezentowane zostały także wyniki innych badań, dotyczących różnych strategii monitorowania rytmu serca u pacjentów z udarem kryptogennym, dyskutowane jest również znaczenie niemych epizodów AF w stratyfikacji ryzyka udaru mózgu. 

Słowa kluczowe

migotanie przedsionków, udar mózgu, wszczepialny kardiomonitor

A commentary to the article

Choe WC et al. 2015. CRYSTAL AF Investigators. A Comparison of Atrial Fibrillation Monitoring Strategies After Cryptogenic Stroke (from the Cryptogenic Stroke and Underlying AF Trial). Am J Cardiol 116 (6): 889-893. doi:10.1016/j.amjcard.2015.06.012. Epub 2015 Jun 24

Abstract

The commentary presents issues related to the cardiogenic and cryptogenic stroke in the context of clinical specificity and diagnostic difficulties. Despite thorough causal diagnostics, in as many as 30-40% of patients with acute cerebral ischemia the cause of it remains unknown, which has serious clinical and therapeutic consequences. Depending on the method of heart rhythm monitoring, atrial fibrillation (AF) episodes are recorded in 2.5-34% of patients suffering from a stroke of unrecognized origin, which may suggest a potential arrhythmogenic character of such strokes. The duration of heart rhythm monitoring constitutes one of the major determinant factors in the detection of often asymptomatic and paroxysmal atrial fibrillation episodes which remain unidentified during routine electrocardiograms. The CRYSTAL AF study showed that the use of insertable cardiac monitors (ICM) which allow for continuous long-term recording of heart rhythm in patients after a cryptogenic stroke resulted in recording a significantly larger number of AF episodes in month 6, 12, and 36 than external methods of single or regularly repeated electrocardiographic monitoring. The use of ICM allowed for diagnosing AF at the above time points in 8.9%, 12.4%, and 30% patients, respectively (compared to 1.4%, 2.0%, and 3.0% of patients, respectively, when standard methods were used; p < 0.001 for all). Almost 80% of the first AF episodes recorded in ICA were asymptomatic. The commentary also includes the results of other studies assessing different strategies of heart rhythm monitoring in patients suffering from cryptogenic stroke, as well as a discussion on the significance of silent AF episodes in the stratification of stroke risk.

Keywords

atrial fibrillation, stroke, insertable cardiac monitor