Podskórny kardiowerter-defibrylator – aktualne miejsce w prewencji nagłego zgonu sercowego

Subcutaneous implantable cardioverter-defibrillator – current position in preventing sudden cardiac death

Krzysztof Kaczmarek, Paweł Ptaszyński, Jerzy Krzysztof Wranicz

Streszczenie

Wszczepialne kardiowertery-defibrylatory mają już ugruntowaną pozycję w prewencji nagłego zgonu sercowego. Podczas zabiegu implantacji tych urządzeń elektroda lub elektrody wprowadzane są drogą przezżylną do serca, a generator impulsów umieszczany jest zwykle podpowęziowo w okolicy podobojczykowej. Powikłania związane z elektrodami przezżylnymi, choć rzadkie, mogą być bardzo poważne w skutkach, a nawet śmiertelne. Takiego ryzyka nie niosą ze sobą całkowicie podskórne kardiowertery-defibrylatory. Ich implantacja nie wymaga naruszenia układu naczyniowego, a wszystkie komponenty umieszcza się podskórnie, podpowięziowo lub międzymięśniowo. Całkowicie podskórne kardiowertery-defibrylatory są więc u wybranych pacjentów ciekawą alternatywą dla układów przezżylnych. Szczególnie atrakcyjna jest możliwość wszczepiania tych urządzeń u chorych, u których nie można przeprowadzić implantacji układów przezżylnych, np. w przypadku braku dostępu naczyniowego do prawej komory serca. Podskórne kardiowertery-defibrylatory mają też pewne ograniczenia. Najważniejsze z nich to brak możliwości stymulacji klasycznej, resynchronizujacej, ani antytachyarytmicznej. Mimo to wielu autorów uważa, że układy podskórne mają przewagę nad przezżylnymi również u części chorych z prawidłowym i drożnym układem żylnym. W opublikowanych w 2015 roku zaleceniach Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego umieszczono wskazania do implantacji układów całkowicie podskórnych kardiowerterów-defibrylatorów. Niniejszy artykuł omawia aktualne miejsce podskórnych kardiowerterów-defibrylatorów w prewencji nagłego zgonu sercowego. 

Słowa kluczowe

podskórny wszczepialny kardiowerter-defibrylator, nagły zgon sercowy

Abstract

Implantable cardioverter-defibrillators have a strong position in prevention of sudden cardiac death. Implantation of such devices consists of transvenous insertion of the one or more leads into the heart, and the pulse generator is usually located subfacially in the subclavian region. Complications connected to the transvenous leads are infrequent, however may be very serious, even fatal. A risk of such problems is absent in case of totally subcutaneous implantable cardioverter-defibrillators. Procedure of implantation of this new device leaves the vascular system of the patient untouched. All parts of implantable system are placed subcutaneously, subfacially or intramuscullarly. Therefore the subcutaneous systems are an interesting alternative to classical transvenous ones. Especially, for the patients in whom implantation of the transvenous system is impossible, i.e. with no venous access to the right ventricle. Subcutaneous cardioverter-defibrillators have some disadvantages. The most important are lack of permanent, biventricular and antitachycardia pacing. Nevertheless, more and more authors opine that the subcutaneous systems may also be considered in prevention of sudden cardiac death in selected patient with normal venous access to the right ventricle. However controversial, this idea have already been implemented into clinical practice. The indication for use of totally subcutaneous implantable cardioverters-defibrillators were recently published in guidelines from European Society of Cardiology. This paper discuss the present position of totally subcutaneous cardioverter-defibrillators in prevention of sudden cardiac death.

Keywords

subcutaneous implantable cardioverter-defibrillator, sudden cardiac death