Dodatkowe echo na elektrodach wewnątrzsercowych

Additional mass on intracardiac leads

Michał Orszulak, Katarzyna Mizia-Stec

Streszczenie

Elektrody wewnątrzsercowe pozostają najbardziej wrażliwym i podatnym na uszkodzenia elementem wszczepialnych urządzeń do elektroterapii serca. Powikłania elektroterapii możemy podzielić na infekcyjne i nieinfekcyjne. Jednym z powikłań nieinfekcyjnych jest obecność dodatkowego echa na elektrodzie. Rozwój technik obrazowania oraz dokładny follow-up pacjentów sprawiają, że wzrasta częstość wykrywania dodatkowych zmian na elektrodach endokawitarnych u bezobjawowych chorych (assymptomatic masses on endocardiac leads, AMEL). Są to zazwyczaj niewielkie, hyperechogeniczne twory przyczepione do elektrody, diagnozowane przypadkowo podczas badania echokardiograficznego wykonywanego z innych wskazań. Dodatkowe zmiany na elektrodach to skrzepliny i/lub wegetacje. Częstość rozpoznawania AMEL zależy od użytej techniki obrazowania: od 1,4% pacjentów w przezklatkowym UKG, 5%-10% w przezprzełykowym UKG, do 33-48% na materiale autopsyjnym. Średnia długość AMEL wynosi 7-18 mm. Różnicowanie między skrzepliną a wegetacją nie jest łatwe i często badania obrazowe nie dają jednoznacznej odpowiedzi. Obecnie brak wytycznych dotyczących sposobu postępowania w przypadku stwierdzenia AMEL. Jeżeli obraz kliniczny przemawia za wegetacją i odelektrodowym zapaleniem wsierdzia, całkowite usunięcie układu jest leczeniem z wyboru. W przypadku skrzeplin intensyfikacja leczenia przeciwkrzepliwego najczęściej skutkuje jej rozpuszczeniem. Dziś brak jednak dowodów, czy takie postępowanie jest konieczne.

Słowa kluczowe

CIED, AMEL, elektroda wewnątzsercowa, skrzeplina, wegetacja

Abstract

The intracardiac electrodes remain the most vulnerable element in the cardiac implantable electronic device system. Complications of electrotherapy could be defined as infectious and non-infectious. One of the non-infectious complications is the presence of additional mass attached to the electrode. The development of imaging techniques and vigilant follow-up of patients make the detection of assymptomatic masses on endocardiac leads (AMEL) more frequent than before. AMEL are small, hyperechogenic masses attached to the electrode which are diagnosed incidentally during echocardiography performed for other indications. They could be either a thrombus and/or infectious vegetation. The prevalence of AMEL diagnosis depends on imagining technique: 1.4% of patients on TTE, 5%-10% on TEE, up to 33- 48% on autopsy examination. The AMEL’s mean length range between 7-18 mm. Differentiation between thrombus and infectious vegetation is difficult and imaging techniques do not always provide definite answer. Actually, there is lack of guidelines how to deal with AMEL. When clinical signs suggest vegetations and cardiac device infective endocarditis, then complete removal of the hardware is the treatment of choice. In the case of thrombus, intensification of anticoagulant therapy usually results in its dissolution. At the moment, there is no evidence that such action is necessary.

Keywords

CIED, AMEL, intracardiac electrode, thrombus, vegetation