Rola badania elektrofizjologicznego w diagnostyce i stratyfikacji ryzyka nagłego zgonu sercowego – najnowsze wytyczne ESC

The role of electrophysiological study in risk stratification of sudden cardiac death

Piotr Kułakowski

Streszczenie

Najnowsze wytyczne ESC dotyczące postępowania w arytmii komorowej i stratyfikacji ryzyka nagłego zgonu sercowego uporządkowały dotychczasową wiedzę na temat roli badania elektrofizjologicznego (EPS), a przede wszystkim programowanej stymulacji komór (PSK), w różnych jednostkach chorobowych. Podkreślono znaczenie PSK w kwalifikacji do wszczepienia kardiowertera-defibrylatora u chorych z istotnie obniżoną frakcją wyrzutową po zawale serca, z kardiomiopatią rozstrzeniową i arytmogenną kardiomiopatią prawej komory. Podano wskazania do wykonania PSK u chorych po operacji wad zastawkowych oraz z wadami wrodzonymi serca. Podkreślono brak użyteczności PSK we wszystkich kanałopatiach poza zespołem Brugadów (klasa IIb) oraz w kardiomiopatii przerostowej.

Słowa kluczowe

badanie elektrofizjologiczne, programowana stymulacja komór

Abstract

Recent ESC guidelines on the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death clarified the role of electrophysiological study (EPS), mainly programmed ventricular stimulation (PVS) in various cardiac disorders. The guidelines stressed the role of PVS in selection of candidates for cardioverter-defibrillator in patients with markedly reduced left ventricular ejection fraction following myocardial infarction, dilated cardiomyopathy or arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy. Recommendations for the use of PVS in patients after valvular heart surgery and subjects with congenital cardiac disorders have been presented. The guidelines stressed that PVS should not be performed in patients with channelopathies (except Brugada syndrome – class IIb) or hypertrophic cardiomyopathy.

Keywords

electrophysiological study, programmed ventricular stimulation