5 elektrod, ablacja łącza, burza elektryczna, nieskuteczne wyładowania i elektroda podskórna, czyli co może wystąpić u jednego chorego ze stymulatorem resynchronizującym

Five electrodes, junction ablation, electrical storm, ineffective shocks and subcutaneous electrode, i.e. what might happen in one patient with cardiac resynchronization therapy device

Ewa Jędrzejczyk-Patej, Michał Mazurek, Adam Sokal