Kiedy wszczepiać ICD w chorobach zapalnych serca?

When to implant an ICD in patients with inflammatory cardiac diseases?

Andrzej Przybylski

Streszczenie

Choroby zapalne serca są częstą przyczyną arytmii komorowych i nagłego zgonu sercowego. W większości przypadków, arytmie występują w ostrej fazie choroby i leczy się je objawowo. Istnieją jednak choroby zapalne serca, gdzie ryzyko nagłego zgonu utrzymuje się pomimo ustąpienia ostrej fazy. Taka sytuacja występuje w olbrzymiokomórkowym zapaleniu serca, sarkoidozie serca oraz chorobie Chagasa. Należy zwrócić uwagę, że nagłe zgony występują również u chorych z frakcją wyrzutową powyżej 35%. Dlatego też konieczne jest wykorzystanie innych metod w stratyfikacji ryzyka. W artykule omówiono inwazyjne i nieinwazyjne metody oceny ryzyka nagłego zgonu i ustalenia wskazań do implantacji kardiowertera defibrylatora. Wśród nich najważniejsza rolę odgrywają badania obrazowe: rezonans magnetyczny i pozytronowa tomografia emisyjna. U chorych z sarkoidozą serca duże znaczenie ma obecność zaburzeń przewodzenia przedsionkowo­komorowego oraz wynik badania elektrofizjologicznego. Terapia przy pomocy ICD zmniejsza śmiertelność w tych gru- pach chorych, a liczba adekwatnych interwencji urządzenia jest wyższa niż w u pacjentów z kardiomiopatią rozstrzeniową czy pozawałową niewydolnością serca. Dotyczy to chorych ze wskazaniami do implantacji ICD zarówno w profilaktyce pierwotnej, jak i wtórnej nagłego zgonu.

Słowa kluczowe

nagły zgon sercowy, zapalenie mięśnia sercowego, wszczepialne kardiowertery defibrylatory, sarkoidoza serca, olbrzymiokomórkowe zapalenie serca

Abstract

Inflammatory cardiac diseases lead to ventricular arrhythmias and sudden cardiac death. Usually arrhythmias occur in the acute phase of the disease and should be treated symptomatically. However, there are several diseases when the risk of sudden cardiac death persist despite the resolution of the acute phase. Such situation is typical in giant cell myocarditis, cardiac sarcoidosis and Chagas disease. It should be noted that sudden deaths are also frequent in patients with ejection fraction >35%. Thus, another non­ invasive and invasive methods for risk stratification and qualification for ICD implantation are needed. Cardiac magnetic resonance and positron emission tomography seem to be of a great importance. The presence of conduction abnormalities and positive result of electrophysiological study in patients with cardiac sarcoidosis have also an important prognostic value. ICD implantation reduce mortality in this group of patients. The ratio of appropriate ICD interventions is higher than in patients with dilated cardiomyopathy or post myocardial heart failure implanted for both primary and secondary prophylaxis of sudden cardiac death.

Keywords

sudden cardiac death, myocarditis, implantable cardioverter defibrillator, cardiac sarcoidosis, giant cell myocarditis.