Nieinfekcyjne (odległe) powikłania elektroterapii – margines czy istotny problem kliniczny?

Noninfectious (late) electrotherapy complications – margin is essential clinical problem?

Jacek Kuśnierz, Aleksander Bardyszewski

Streszczenie

Nieinfekcyjne, odległe powikłania elektroterapii stanowią istotny problem kliniczny. Po powikłaniach infekcyjnych są najpoważniejszymi i najczęściej spotykanymi komplikacjami elektroterapii. Występują z częstością od 5% do 12,4%, powikłania poważne stanowią 75% wszystkich powikłań. Do najczęściej spotykanych należą powikłania związane z budową elektrod i ich obecnością w układzie sercowo-naczyniowym, stanowią one przyczynę ponad 47% wszystkich przezskórnych usunięć elektrod. Pozostałe powikłania występują sporadycznie. Rozwój bezelektrodowych stymulatorów i podskórnych kardiowerterów-defibrylatorów daje nadzieję na wyeliminowanie większości powikłań współczesnej elektroterapii.

Abstract

Late non-infectious complications of electrotherapy pose a significant clinical challenge. Following infections they account for the most frequent and serious CIED related complications. The prevalence ranges between 5% and 12.4%, out of which 75% are considered serious complications. They are most commonly related to the construction of the leads and their presence in the circulatory system. As such they are the indication for 47% of all percutaneous lead extractions. Other complications occur sporadically. The advent of leadless pacers and subcutaneous cardioverter-defibrillators may eliminate most of the contemporary electrotherapy complications.