Bezelektrodowa stymulacja serca

Leadless pacing

Przemysław Mitkowski

Streszczenie

Stała stymulacja serca jest uznaną metodą terapeutyczną w wybranych grupach chorych. Mimo stałego rozwoju nie jest wolna od powikłań. Większość z nich jest związana z obecnością elektrod wewnątrzsercowych oraz z kieszonką urządzenia. W latach 70. ubiegłego wieku stworzono koncepcję bezelektrodowej stymulacji serca. Postęp technologiczny umożliwił wprowadzenie jej do praktyki klinicznej dopiero po 42 latach. Opublikowane wyniki pierwszych prób klinicznych wskazują, że bezelektrodowa stymulacja serca jest bezpieczną i skuteczną metodą leczenia, pozwalającą na uniknięcie wielu powikłań standardowych systemów do stymulacji serca. Pewnym ograniczeniem metody jest jej dostępność jedynie w trybie VVI/VVIR.

Słowa kluczowe

stymulacja serca, powikłania, stymulacja bezelektrodowa

Abstract

Permanent cardiac pacing is acknowledged therapeutic method in selected groups of patients. Despite continuous development, pacing can cause severe complications. Majority of them are related to the presence of endocardial leads or involve a generator pocket. In the 70th of the last century a concept of leadless pacing was established. Technological progress allowed this concept to be introduced to clinical practise after 42 years. Recently published results of the first clinical trials confirmed that the leadless pacing is safe and effective mode of treatment which decrease rate of complications observed in standard pacing systems. Certain limitation of this method is the only available pacing mode VVI or VVIR.

Keywords

cardiac pacing, complications, leadless pacing