Stratyfikacja ryzyka udaru na podstawie analizy pamięci urządzeń wszczepialnych

Stroke risk stratification due to an analysis of implantable electronic device memory

Beata Małkowska, Bogdan Galar

Streszczenie

Mimo ogromnego postępu w diagnostyce i leczeniu migotania przedsionków powikłania zakrzepowo-zatorowe, a w szczególności udar mózgu, ciągle stanowią poważny problem kliniczny. Jedynym udokumentowanym sposobem obniżenia śmiertelności jest terapia przeciwkrzepliwa. Wyzwanie stanowi identyfikacja osób z napadowym migotaniem przedsionków przebiegającym bez objawów klinicznych, u których pierwszym symptomem arytmii może być incydent zatorowo-zakrzepowy. Dlatego należy aktywnie poszukiwać arytmii, zwłaszcza u chorych po incydencie udarowym o nieznanej etiologii.
Stosowanie coraz większej liczby kardiologicznych urządzeń wszczepialnych pozwala na szerszą identyfikację chorych z arytmią przedsionkową. Coraz bardziej zaawansowane technologie pozwalają na wykrycie nawet krótkich epizodów arytmii. Powiązanie tych danych z powszechnie obowiązującą skalą opartą na klinicznych czynnikach ryzyka zdarzeń zakrzepowo-zatorowych wydaje się być doskonalszą formą stratyfikacji i identyfikacji chorych zagrożonych udarem.
Nie ustalono dotychczas jednoznacznie kryteriów rozpoznawania istotnej klinicznie arytmii przedsionkowej zarejestrowanej w pamięci urządzeń wszczepialnych. Obecne wytyczne dotyczące leczenia bezobjawowych arytmii wykrytych przez urządzenia wszczepialne są ograniczone. Brak rekomendacji określających ilościowo i jakościowo incydent arytmiczny jako czynnik stratyfikacji ryzyka powikłań uniemożliwia włączenie terapii przeciwkrzepliwej.

Słowa kluczowe

udar, migotanie przedsionków, urządzenia wszczepialne, terapia przeciwkrzepliwa

Abstract

Despite of a big progress in a diagnosis and treatment of atrial fibrillations (AF), thromboembolic complications, and especially stroke, remains a significant clinical problem. Thrombolytic therapy is the only well defined agent decreasing mortality in this group. Identification of patients with asymptomatic AF before the thromboembolic incident appearance is challenging. Therefore, arrhythmia should be intensively evaluated, especially among patients with stroke episodes of unknown etiology. The widely used implantable electronic devices might be helpful in identification of a greater number of patients with AF. Advanced techniques may allow to detect even very short incidents of arrhythmia.
Obtained results, connected with universally applicable score based on clinical risk factors of thromboembolism, seems to be an excellent form of stratification and identification of a greater number of patients been at stroke risk. Criteria for clinically significant AF detection due to implantable electronic device memory records have not been determined so far. Resent recommendations for asymptomatic arrhythmias treatment evaluated by implantable electronic devices are limited. Deficiency in guidelines for quantitative and qualitative arrhythmic incident definition as a stratification complications risk factor unable thrombolytic treatment.

Keywords

stroke, atrial fibrillation, cardiac implantable electronic device, anticoagulation