Powracające pytanie – wskaż najważniejszy element terapii resynchronizującej

Returning question – indicate the most important goal for resynchronization

Maciej Sterliński

Komentarz do pracy oryginalnej

Starling RC, Krum H, Bril S i wsp. „Impact of a novel adaptive optimization algorithm on 30-day readmissions: evidence from the adaptive CRT trial”. JACC Heart Fail. 3 (7): 565-572. doi: 10.1016/j.jchf.2015.03.001. Epub 2015 Jun 10.

Comment to an original paper

Starling RC, Krum H, Bril S et al. „Impact of a novel adaptive optimization algorithm on 30-day readmissions: Evidence from the adaptive CRT trial”. JACC Heart Fail. 3 (7): 565-572. doi: 10.1016/j.jchf.2015.03.001. Epub 2015 Jun 10.

Streszczenie

Na efekt terapii resynchronizującej (CRT) wpływa wiele czynników klinicznych, zabiegowych i technologicznych. W niniejszym komentarzu do pracy Randalla C Starlinga i wsp. omówiono wpływ optymalnego programowania sprzężenia przedsionkowo-komorowego i możliwości automatycznej adaptacji tego parametru na uzyskanie dodatkowych korzyści u chorych z niewydolnością serca, rytmem zatokowym i blokiem lewej odnogi, leczonych za pomocą CRT.

Słowa kluczowe

terapia resynchronizująca, odstęp A-V, AdaptivCRT

Abstract

Response to cardiac resynchronization therapy (CRT) depends on many clinical, procedural and technological coefficients. In the comment to an original paper by Starling RC et al. significance of atrioventricular delay programing and its automatic titration for additional benefit in heart failure CRT recipients with sinus rhythm left bundle branch block is shortly discussed.

Kay words

resynchronization, A-V delay, AdaptivCRT