Kryptogenny udar niedokrwienny mózgu i migotanie przedsionków

Cryptogenic stroke and atrial fibrillation

Maria Trusz-Gluza

Streszczenie

U ok. 25-30% pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu jego przyczyna pozostaje nieznana pomimo wykonania badań diagnostycznych. Taką postać udaru nazywa się udarem niedokrwiennym lub udarem o nieokreślonej etiologii. Migotanie przedsionków (AF) jest znaną przyczyną udaru niedokrwiennego mózgu, który cechuje się gorszym przebiegiem i rokowaniem. AF ma jednak często charakter napadowy, bezobjawowy i pozostaje niewykryte u chorych z udarem niedokrwiennym, szczególnie gdy użyte zostały konwencjonalne metody monitorowania rytmu serca. Dysponujemy następującymi metodami długoterminowego badania EKG: metoda Holtera, ciągła telemetryczna rejestracja EKG, rejestrator zdarzeń na żądanie, pętlowy rejestrator zdarzeń, wszczepialny rejestrator pętlowy (ILR). Badanie CRYSTAL AF wykazało, że zastosowanie ILR miało istot- ną przewagę nad konwencjonalnym postępowaniem w wykrywaniu AF u chorych po udarze kryptogennym [6 miesięcy: 8,9% vs 1,4% (HR 6,43; p = 0,0006), 12 miesięcy: 12,4% vs 2,0% (HR 7,32; p = 0,0001), 36 miesięcy: 30% vs 3% (HR 8,78; p = 0,0001)]. Większość epizodów AF była bezobjawowa. Oznacza to, że wydłużenie czasu monitorowania zwiększa szansę wykrycia AF po udarze kryptogennym i pozwoli na lepszą identyfikację chorych, którzy odniosą korzyści z włączenia antykoagulacji dla redukcji ryzyka nawrotu udaru.

Słowa kluczowe

kryptogenny udar mózgu, migotanie przedsionków, wszczepialny rejestrator pętlowy, długoterminowe monitorowanie EKG, leczenie przeciwzakrzepowe

Abstract

In about 25-30% of ischemic strokes the cause is undetermined despite diagnostic work-up. If the source cannot be determined, the stroke is labelled cryptogenic or etiologically undefined. Atrial fibrillation (AF) is well-known cause of stroke associated with the highest severity of event. However, AF, frequently paroxysmal and asymptomatic also often remains undetected in patients with ischemic stroke, especially when conventional monitoring methods are used. Strategies for detection of AF have included: serial ECG, Holter monitoring, monitoring with the use of external event or loop recorders, long-term outpatient monitoring, and monitoring by means of implantable loop recorders (ILR). CRYSTAL AF study showed that ECG monitoring with an ILR was superior to conventional follow-up for detecting AF after cryptogenic stroke [at 6 months: 8,9% vs 1,4% (HR 6,43; p = 0,0006), at 12 months: 12,4% vs 2,0% (HR 7,32; p = 0,0001), at 36 months: 30% vs 3% (HR 8,78; p = 0,0001)]. The majority of ILR-detected cases of AF were asymptomatic. Therefore, extended monitoring after a recent cryptogenic embolic stroke significantly increased the detection rate of AF. Better detection of AF would allow for the identification of poststroke patients who could benefit from oral anticoagulation therapy, thus allowing for the best possible reduction of future recurrent cerebral events.

Keywords

cryptogenic stroke, atrial fibrillation, implantable loop recorder, long-term ECG monitoring, anticoagulation