W Dobrym Rytmie - numery archiwalne

W Dobrym Rytmie 2(43)/2017

W Dobrym Rytmie 2(43)/2017

Postępowanie w burzy elektrycznej serca – spojrzenie elektrofizjologa
Treatment of electrical storm – the electrophysiologist’s point of view

Stymulacja wielopunktowa i wielomiejscowa komór
Multisite, multipoint pacing

Jak poprawić skuteczność zabiegów ablacji migotania przedsionków?
How to improve atrial fibrillation ablation outcome?

Nieutrwalony częstoskurcz komorowy u chorych bez organicznej choroby serca
Nonsustained ventricular tachycardia in patients without structural heart disease

Inwazyjne leczenie tachykardiomiopatii
Invasive treatment of tachycardiomyopathy


W Dobrym Rytmie - Suplement nr 1 2017 - POLSTIM

Pobierz cały suplement (PDF)

Prace oryginalne młodych badaczy – sesja przewodniczących SRS PTK cz. I (PDF)

Prace oryginalne młodych badaczy – sesja przewodniczących SRS PTK cz. II (PDF)

Sesja abstraktowa I – wszczepialne urządzenia i powikłania (PDF)

Sesja abstraktowa II – EP (PDF)

Sesja abstraktowa III – wszczepialne urządzenia i powikłania (PDF)

Sesja abstraktowa IV – varia (PDF)


W Dobrym Rytmie 1(42)/2017

W Dobrym Rytmie 1(42)/2017

Czy ICD są skuteczne w prewencji pierwotnej nagłego zgonu sercowego u pacjentów z niewydolnością serca o etiologii innej niż niedokrwienna?
Is ICD effective in primary prevention od sudden cardiac death in patients with heart failure of nonischemic etiology?

Ocena dyssynchronii skurczu serca przy użyciu techniki śledzenia markerów akustycznych u pacjentów kwalifikowanych do terapii resynchronizujacej
Mechanical dyssynchrony assessment with speckle tracking echocardiography in patients before cardiac resynchronization therapy

Ocena optymalnego opóźnienia przedsionkowo-komorowego u chorych z blokiem przedsionkowo-komorowym I stopnia i stymulacją dwujamową
Assessment of optimal atrioventricular delay in dual chamber pacing patients with atrioventricular first degree block

Artefakty o charakterze wskaźników pików stymulatora w ocenie funkcji CRT przez system monitorowania Holterowskiego EKG
Artifacts of pacing spikes nature in evaluation of a CRT device in Holter ECG. A case study

Czy mamy już dowód na to, że ablacja migotania przedsionków zmniejsza ryzyko udaru mózgu i poprawia przeżycie?
Has it been finally confirmed that atrial fibrillation ablation reduces the risk of stroke and mortality


W Dobrym Rytmie 4(41)/2016

W Dobrym Rytmie 4(41)/2016

Odpowiedź na CRT: kliniczne, elektrokardiograficznie, echokardiograficznie, biochemiczne wykładniki skuteczności CRT
CRT response. clinical, electrocardiographic, echocariographic and biochemical markers of CRT success

Co nowego (lepszego?) w wytycznych ESC dotyczących leczenia migotania przedsionków – wybór subiektywny
What‘s new (better?) in the ESC guidelines for the treatment of atrial fibrillation – a subjective choice

Podsumowanie konsensusu ekspertów EHRA/HRS/APHRS/SOLAECE w sprawie kardiomiopatii przedsionkowej
Summary of EHRA/HRS/APHRS/SOLAECE expert consensus on atrial cardiomyopathy

Idiopatyczne komorowe zaburzenia rytmu serca pochodzące z drogi odpływu prawej i lewej komory – spojrzenie elektrofizjologa
Idiopathic ventricular arrhythmias originate from the right and the left ventricular outflow tracts – electrophysiologist point of view

Poszukiwanie migotania przedsionków u pacjentów z kryptogennym udarem mózgu
Atrial fibrillation monitoring in patients with cryptogenic stroke

„Ogień czy lód” w leczeniu migotania przedsionków? O czym mówią nam wyniki badania FIRE AND ICE
„Fire or ice” in the treatment of atrial fibriclation? What do the results of the FIRE AND ICE trial tell us

Migotanie przedsionków u sportowców
Atrial fibrillation in athletes

Automatyczny kardiowerter-defibrylator u chorych z nieischemiczną niewydolnością serca – czy wyniki badania Danish Trial są szokiem?
Automatic implantable defibrillator cardioverter in patients with non-ischemic heart failure – did the Danish Trial shock us?


W Dobrym Rytmie 3(40)/2016

W Dobrym Rytmie 3(40)/2016

Pobierz w formacie ePUB →

Najważniejsze implikacje dla zastosowania wszczepialnych urządzeń do elektroterapii serca w zaleceniach Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego z 2016 r. dotyczących diagnostyki i leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca
Cardiac implantable electronic devices in 2016 ESC guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure – highlights

Leczenie przy użyciu ICD - zalecenia ESC 2015
ICD therapy in ESC guidelines 2015

Stała stymulacja pęczka Hisa w praktyce klinicznej
His bundle pacing in clinical practice

Subiektywne spojrzenie na zalecenia towarzystw kardiologicznych dotyczące programowania ICD
ICD programming recommendations – subjective perspective

Postępowanie farmakologiczne w ostrej lewokomorowej niewydolności serca
Pharmacotherapy approach in acute heart failure

Wykorzystanie IEGM w rozpoznaniu różnicowym trudnego zapisu EKG
IEGM in the diagnosis of the difficult ECG

Ablacja podłoża migotania przedsionków za pomocą krioablacji balonowej lub elektrod z wykorzystaniem prądu o częstotliwości radiowej w umiarkowanie doświadczonych ośrodkach. Czy na pewno dotychczasowe umiejętności mają tak małe znaczenie?
Ablation for atrial fibrillation with cryballoon or radiofrequency catheter in semi-experiences centers. Is previous experience worth so little?


W Dobrym Rytmie 2(39)/2016

W Dobrym Rytmie 2(39)/2016

Pobierz w formacie ePUB →

Rola ablacji podłoża arytmii w postępowaniu u pacjentów z komorowymi zaburzeniami rytmu i w zapobieganiu nagłej śmierci sercowej w wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2015
The role of ablation of arrhythmogenic substrate in patients with ventricular arrhythmias and in prevention of sudden cardiac death – 2015 ESC guidelines

Jakie znaczenie kliniczne ma poprawa frakcji wyrzutowej lewej komory u pacjentów z nie-niedokrwienną kardiomiopatią rozstrzeniową?
What is implication of the improvement in left ventricular ejection fraction in patients with nonischemic dilated cardiomyopathy?

Utrzymanie dostępu żylnego. Czy już czas na zmianę zaleceń?
"Management" of venous access. Whether is it time for guidelines change

U kogo nagły zgon w rodzinie stanowi czynnik ryzyka?
Who is at high risk of sudden cardiac death in families with positive history?

Ablacja migotania przedsionków: analizy kosztów i efektywności
Ablation of atrial fibrillation: cost-effectiveness analysis

Migotanie przedsionków – diagnostyka w urządzeniach wszczepialnych
Atrial fibrillation – diagnostic in implantable devices

Jedna to mało – uszkodzenia elektrody komorowej oraz przedsionkowej u pacjentki z blokiem przedsionkowo-komorowym trzeciego stopnia
One is not enough – fractures of ventricular and atrial leads in a patient with a third-degree atrioventricular block

Czy badania kliniczne nad ICD trwają wystarczająco długo, by wykazać pełny wpływ tej terapii na przeżycie pacjentów? Modelowanie matematyczne w służbie medycyny
Do clinical trials over ICD last long enough to capture the full influence of this therapy on the patients’ survival? Mathematical modelling in medicine


W Dobrym Rytmie - Suplement czerwiec 2016

Czy nowa grupa leków – antagonista receptora angiotensyny inhibitor neprylizyny (ARNI) – zmieni paradygmat leczenia przewlekłej niewydolności serca?
Is new drug class – angiotensyn receptor neprilisin inhibitor (ARNI) – going to change the paradigm of chronic heart failure therapy?

Bezelektrodowa stymulacja serca
Leadless pacing

Abstrakty (PDF)


W Dobrym Rytmie 1(38)/2016

W Dobrym Rytmie 1(38)/2016

Pobierz w formacie ePUB →

Rola badania elektrofizjologicznego w diagnostyce i stratyfikacji ryzyka nagłego zgonu sercowego – najnowsze wytyczne ESC
The role of electrophysiological study in risk stratification of sudden cardiac death

Odelektrodowe zapalenie wsierdzia – zalecenia ESC 2016
Lead-dependent infective endocarditis – 2016 ESC Guidelines

Dodatkowe echo na elektrodach wewnątrzsercowych
Additional mass on intracardiac leads

Profilaktyka chorób jamy ustnej a choroby sercowo-naczyniowe
Dental care and cardiovascular diseases

Konsensus ekspertów dotyczący monitorowania kardiologicznych urządzeń wszczepialnych
A summary of expert consensus statement on remote interrogation and monitoring for cardiovascular implantable electronic devices

Podskórny kardiowerter-defibrylator – aktualne miejsce w prewencji nagłego zgonu sercowego
Subcutaneous implantable cardioverter-defibrillator – current position in preventing sudden cardiac death

Różnice w występowaniu poszczególnych zaburzeń rytmu serca w zależności od płci i stężenia hormonów płciowych
The differences in cardiac arrhythmias depending on gender and the level of sex steroid hormones

Kryptogenny udar mózgu – czy winowajca został zidentyfikowany?
Cryptogenic stroke – has the culprit been identified?


W Dobrym Rytmie - Suplement luty 2016

Rehabilitacja Kardiologiczna – wyzwania przyszłości i pamięć tradycji

Abstrakty (PDF)


W Dobrym Rytmie 4(37)/2015

W Dobrym Rytmie 4(37)/2015

Pobierz w formacie ePUB →

Zaburzenia rytmu i przewodzenia w chorobach układowych tkanki łącznej cz. 4. Reumatoidalne zapalenie stawów
Arrhythmias and conduction in systemic diseases of connective tissue. Part 4. rheumatoid arthritis

Stratyfikacja ryzyka udaru na podstawie analizy pamięci urządzeń wszczepialnych
Stroke risk stratification due to an analysis of implantable electronic device memory

Bezelektrodowa stymulacja serca
Leadless pacing

Nieinfekcyjne (odległe) powikłania elektroterapii – margines czy istotny problem kliniczny?
Noninfectious (late) electrotherapy complications – margin is essential clinical problem?

Kiedy wszczepiać ICD w chorobach zapalnych serca?
When to implant an ICD in patients with inflammatory cardiac diseases?

5 elektrod, ablacja łącza, burza elektryczna, nieskuteczne wyładowania i elektroda podskórna, czyli co może wystąpić u jednego chorego ze stymulatorem resynchronizującym
Five electrodes, junction ablation, electrical storm, ineffective shocks and subcutaneous electrode, i.e. what might happen in one patient with cardiac resynchronization therapy device

Nieinfekcyjny i niealergiczny stan zapalny okolicy loży kardiostymulatora
Non-infectious and non-allergic inflammation nearby pacemaker pocket

Krioablacja balonowa migotania przedsionków równie skuteczna jak ablacja RF – wyniki badania randomizowanego zgodnego z EBM
Atrial fibrillation balloon cryoablation of as effective as RF ablation – the results of a randomized study in accordance with EBM


W Dobrym Rytmie 3(36)/2015

W Dobrym Rytmie 3(36)/2015  

Pobierz w formacie ePUB →

Kryptogenny udar niedokrwienny mózgu i migotanie przedsionków
Cryptogenic stroke and atrial fibrillation

Zaburzenia rytmu serca u chorych z ostrym zespołem wieńcowym
Cardiac arrhythmia in patients with acute coronary syndrome

Zastosowanie krioablacji balonowej u chorych z przetrwałym migotaniem przedsionków
Cryoballoon ablation in persistent atrial fibrillation

Jak lekarz kierujący na implantację i prowadzący chorego po hospitalizacji może zmniejszyć ryzyko infekcji?
How does the doctor referring patient to implantation and looking after hospitalization can reduce the risk of infection?

Digoksyna – zabija czy leczy?
Is Digoxin a killer?

Ostra niewydolność lewokomorowa konsekwencją utraty stymulacji resynchronizującej
Acute left ventricular failure as a consequence of loss biventricular pacing

Pacjent ze stymulatorem resynchronizującym i wolnym częstoskurczem komorowym poniżej progu detekcji urządzenia
Patient with cardiac resynchronization therapy and slow ventricular tachycardia below detection

Powracające pytanie – wskaż najważniejszy element terapii resynchronizującej
Returning question – indicate the most important goal for resynchronization


W Dobrym Rytmie 2(35)/2015

W Dobrym Rytmie 2(35)/2015

Pobierz w formacie ePUB →

Ranolazyna – nowy lek antyarytmiczny?
Ranolazine – a new antiarrhythmic agent?

Zaburzenia rytmu i przewodzenia w chorobach układowych tkanki łącznej. Cz. 3. toczeń rumieniowaty układowy
Arrhythmias and conduction in systemic diseases of connective tissue. Part 3. systemic lupus erythematosus

Podstawy farmakoekonomiki dla lekarzy praktyków – część 2 interpretacja analizy farmakoekonomicznej: analiza kosztów – użyteczności stosowania wszczepialnego rejestratora arytmii w diagnostyce omdleń
Principles of pharmacoeconomics for practising doctors part 2 – interpretation of a pharmacoeconomical analysis: cost-utility analysis of implantable loop recorder in patients with syncope

Testować, czy nie testować ICD – krajobraz po Simple
Test or not to test the ICD – landscape after Simple

Ablacja trzepotania przedsionków u pacjenta po izolacji żył płucnych
Atrial flutter ablation in a patient after pulmonary vein isolation

Przygotowanie chorego do zabiegu, instrumentacja i postępowanie pozabiegowe w pracowni elektrofizjologii – rola pielęgniarki
Patient’s preparation, instrumentation and post-procedural care in electrophysiology lab – nurse tasks

Wpływ długotrwałej stymulacji pęczka Hisa na powrót funkcji skurczowej lewej komory
Durable and sustained effects of long-term direct his bundle pacing on systolic left ventricular function recovery

Częstoskurcz komorowy u pacjenta objętego systemem telemonitoringu – incydenty zakwalifikowane jako nieistotne arytmie mogą mieć istotne znaczenie kliniczne
Ventricular tachycardia in patient with telemonitoring system – arrhythmias classified as non-significant might be of high clinical importanc

Stymulacja nerwu błędnego w niewydolności serca – dlaczego nektar jest gorzki?


W Dobrym Rytmie 1(34)/2015

W Dobrym Rytmie 1(34)/2015

Pobierz w formacie ePUB →

Jak długo należy walczyć o utrzymanie rytmu zatokowego?
How long to maintain sinus rhythm?

Propafenon w leczeniu arytmii nadkomorowych
Role of propafenone in supraventricular arrhythmia management

Współczesne zastosowanie w leczeniu leków klasy III według Vaughana Williamsa
Contemporary use of antiarrhythmic drugs III class in therapy

Ryzyko zakrzepowo-zatorowe związane z elektrostymulacją
Thromboembolic risk associated with permanent pacing

Komorowe zaburzenia rytmu u pacjentów bez choroby organicznej serca
Premature ventricular contraction in patients with normal heart

Epizod nieutrwalonego częstoskurczu komorowego w trakcie tachykardii zatokowej przyczyną nieadekwatnej interwencji ICD
Episode of unsustained ventricular tachycardia during sinus tachycardia causes inadequate ICD intervention

Współistniejące arytmie w zdrowym sercu: częstoskurcz węzłowy i arytmia komorowa z drogi odpływu prawej komory. Która z arytmii odpowiada za objawy?
Two arrhythmias in structurally normal heart: ventricular nodal reentrant tachycardia and right outflow trackt ventricular arrhythmia. Which of them causes symptoms?

Nieinwazyjna programowana stymulacja serca u pacjenta po usunięciu rozrusznika
Noninvasive programmed heart stimulation in a patient after pacemaker extraction

Połączenie algorytmów stymulacji przedsionkowej i redukujących stymulację prawej komory – skuteczna metoda zapobiegania arytmiom przedsionkowym? Komentarz do badania MINERVA
The combination of algorithms for atrial pacing and reducing right ventricular pacing – effective method for atrial arrhythmias prevention? Comment on MINERVA study


W Dobrym Rytmie 3(33)/2014

W Dobrym Rytmie 4(33)/2014

Pobierz w formacie ePUB →

Komorowe zaburzenia rytmu serca u chorych ze wszczepionymi urządzeniami wspomagającymi pracę serca
Ventricular arrhythmias in patients with ventricular assist devices

Podstawy farmakoekonomiki dla lekarzy praktyków
Principles of pharmacoeconomics for practising doctors

Leczenie arytmii komorowych z dostępu epikardialnego – zalety i ograniczenia
Epicardial acces for the treatment of ventricular arrhythmias – advantages and disadvantages

Wpływ odpowiedzi zapalnej na skuteczność zabiegowego leczenia migotania przedsionków
Effects of inflammatory response on efficacy of invasive treatment of atrial fibrillation

Współczulne odnerwienie serca
Cardiac sympathetic denervation

Stratyfikacja ryzyka we wczesnym i późnym okresie pozawałowym
Risk stratification early and late after myocardial infarction

Anty- i proarytmiczne działanie amiodaronu u pacjenta z kardiowerterem-defibrylatorem (PL/ENG)
Anti- and proarrhythmic effects of amiodarone in a patient with implantable cardioverter-defibrillator

Dziecko z rodzinną kardiomiopatią rozstrzeniową i zespołem długiego QT – dylematy diagnostyczno-terapeutyczne (PL/ENG)
Child with family cardiomyopathy and long QT syndrome – diagnostic and therapeutic dilemmas

Wsteczne przewodzenie do przedsionka pomimo skutecznej stymulacji przedsionka w stymulatorze DDD (PL/ENG)
Retrograde ventriculo-atrial conduction despite effective atrial pacing in DDD pacemaker

Kardiowerter-defibrylator u chorych nieobjętych zaleceniami – stanowisko ekspertów HRS/ACC/AHA. Odpowiedzi czy wciąż pytania?
Implantable cardioverter-defibrillator in subjects beyond the guidelines – HRS/ACC/AHA expert consensus. Answers or still questions?


W Dobrym Rytmie 3(32)/2014

W Dobrym Rytmie 3(32)/2014

Pobierz w formacie ePUB →

Zaburzenia rytmu i przewodzenia w chorobach układowych tkanki łącznej cz. 2. Twardzina układowa
Arrhythmias and conduction disorders in systemic diseases of connective tissue. Part 2 Systemic sclerosis

Implantacja urządzeń do elektroterapii serca w dobie nowych leków przeciwkrzepliwych
Cardiac implantable electronic devices in era of novel oral anticoagulants

Krioablacja balonowa migotania przedsionków – w poszukiwaniu właściwego protokołu mrożenia
Cryoballoon ablation for atrial firbrillation – how much freezing is enough?

Elektroterapia u dorosłych z wrodzonymi wadami serca
Electrotherapy in patients with grown-up congenital heart defect

Wszczepialne urządzenia do elektroterapii serca certyfikowane dla środowiska elektromagnetycznego. Co warto wiedzieć, zanim skierujemy chorego na badanie MRI
Cardiac implantable electronic devices certified for electromagnetic environment – what one should know before MR scanning

Interferencje elektromagnetyczne w implantowanych kardiowerterach-defibrylatorach
Electromagnetic interference in implantable cardioverter-defibrillators

Możliwe konsekwencje nadczułości załamka R w kanale przedsionkowym dwujamowych urządzeń ICD i ich eliminowanie (PL/ENG)
Possible consequences far-field R-waves on atrial channel in dual chamber ICD devices and eliminate them

Rozległa modyfikacja substratu jako cel ablacji częstoskurczów komorowych u pacjentów z uszkodzeniem lewej komory
Extensive substrate modification as an aim of ventricular tachycardia ablations in patients with structural heart disease


W Dobrym Rytmie 2(31)/2014

W Dobrym Rytmie 2(31)/2014

Pobierz w formacie ePUB →

Umiarkowana hipotermia terapeutyczna a zaburzenia rytmu
Mild therapeutic hypothermia and arrhythmia

Anatomia żył serca a terapia resynchronizująca
The coronary venous anatomy and the cardiac resynchronization therapy

Miejsce ILR w wytycznych ESC
Diagnostic role of implantable loop recorder

Wpływ współistniejących chorób wewnętrznych na efektywność zabiegu ablacji podłoża migotania przedsionków
Concomitant general medical conditions and efficacy of radiofrequency ablation of atrial fibrillation

Automatyczna dynamiczna optymalizacja parametrów CRT
Automatic, dynamic optimization of crt parameters

MADIT-CRT: pięć lat w poszukiwaniu najlepszego kandydata do terapii resynchronizującej wśród chorych z mniej zaawansowaną niewydolnością serca
MADIT-CRT: five years in search for the best candidate for resynchronization therapy in patients with mild to moderate heart failure

Jak obecność zjawiska „far field” pozwoliła na przerwanie częstoskurczu stymulatorowego niekończącej się petli (PL/ENG)
How the presence of the far field enables the disruption of endless loop pacemaker mediated tachycardia

Krioablacja balonowa AF u chorego z anomalią naczyniową (PL/ENG)
Cryobaloon ablation AF in patient with vascular variation

Współistniejące arytmie w zdrowym sercu: częstoskurcz węzłowy i częstoskurcz komorowy. Który z nich wymaga interwencji? (PL/ENG)
Two arrhythmias in structurally normal heart: ventricular nodal reentrant tachycardia and ventricular tachycardia. Witch of them should be treated?


W Dobrym Rytmie 1(30)/2014

W Dobrym Rytmie 1(30)/2014

Pobierz w formacie ePUB →

Patofizjologia komorowych zaburzeń rytmu serca
Pathophysiology of ventricular arrhythmias

Okołozawałowe zaburzenia rytmu serca
Peri-infarct arrhythmias

Rehabilitacja kardiologiczna u chorych z niewydolnością serca leczonych przy użyciu wszczepialnych urządzeń do elektroterapii serca
Cardiac rehabilitation in patients with heart failure treated with implantable devices for electrotherapy

Elektroterapia u chorych w wieku podeszłym
Electrotherapy in elderly patients

Czy bezobjawowe migotanie przedsionków ma znaczenie?
Is asymptomatic atrial fibrillation matter?

Przezżylne usunięcie elektrod jako sposób na odzyskanie dostępu żylnego w celu implantacji CRT-D (PL/ENG)
Transvenous lead extraction as a method to restore venous access for CRT-D implantation

Nieuzasadniona interwencja ICD, czyli i co dalej z tego wyniknęło? (PL/ENG)
Unjustified ICD intervention, or what good has come of it?

Inwazyjnie czy zachowawczo – strategie leczenia chorych z migotaniem przedsionków i niewydolnością serca
Invasive or conservative – treatment strategies for patients with atrial fibrillation and heart failure


W Dobrym Rytmie 4(29)/2013

W Dobrym Rytmie 4(29)/2013

Pobierz w formacie ePUB →

Stymulacja serca i terapia resynchronizująca Zalecenia ESC 2013 – wskazania do leczenia niewydolności serca przy użyciu stymulacji resynchronizującej
Cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy ESC guidelines 2013 – Indications for cardiac resynchronization therapy in patients with heart failure

Leczenie farmakologiczne komorowychzaburzeń rytmu serca
Pharmacological treatment of ventricular arrhythmias

Lokalizacja szlaków dodatkowych na podstawie 12-odprowadzeniowego EKG
Localisation of accessory pathways by the 12-lead electrocardiogram

Zastosowanie ablacji tętnic nerkowych w terapii niewydolności serca – i nie tylko
Renal denervation to treat chronic heart failure and other diseases

Lesser is Much sometimes...
Lesser is Much sometimes...


W Dobrym Rytmie 3(28)/2013

W Dobrym Rytmie 3(28)/2013

Historia elektrostymulacji serca w Polsce
History of cardiac pacing in Poland

Stymulacja serca i terapia resynchronizująca zalecenia ESC 2013 - stała stymulacja serca w chorobie węzła zatokowego blokach przedsionkowo-komorowych, blokach odnóg i odruchowych utratach przytomności
Cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy (ESC guidelines 2013) – cardiac pacing in sick sinus syndrome, atrio-ventricular block, bundle branch block, reflex syncope

Systemy typu single-shot w ablacji podłoża migotania przedsionków - na skróty do celu?
“Single-shot” devices and atrial fibrillation ablation – to the goal by short-cut?

Odrębność badania echokardiograficznego u pacjentów z implantowanym urządzeniem stymulującym/defibrylującym serce
Specificity of the echocardiographic examination in patients with implanted cardiac pacing/resynchronization or cardioverter-defibrillator device

Leczenie zaburzeń rytmu u kobiet w ciąży
Treatment of arrhythmias during pregnancy

Telemonitoring urządzeń wszczepialnych - aktualne doniesienia
Remote telemonitoring of cardiac devices – latest reports

Ablacja lewostronnej dodatkowej drogi przewodzenia u pacjenta ze spływem z zatoki wieńcowej wyłącznie do żyły podobojczykowej
Left-sided accessory pathway ablation in a patient with the coronary sinus connected only with subclavian vein through the left superior vena cava


W Dobrym Rytmie 2(27)/2013

W Dobrym Rytmie 2(27)/2013

Bezobjawowe niedokrwienie ośrodkowego układu nerwowego towarzyszące zabiegom na układzie sercowo-naczyniowym
Asymptomatic cerebral embolism associated with cardiovascular interven tions

Liczna ekstrasystolia komorowa jako niedostrzegana, lecz odwracalna przyczyna braku odpowiedzi na terapię resynchronizującą. Znaczenie ablacji RF substratu arytmii
Frequent premature ventricular complexes – hidden but reversible loss of response in cardiac resynchronisation patients. RF ablation significance

Wielopunktowa stymulacja komorowa w terapii przewlekłej niewydolności serca
Multi-site ventricular pacing in the treatment of chronic heart failure

Zasadność stosowania kardiowerterów-defibrylatorów i stymulacji resynchronizującej Raport ACCF/HRS/AHA/ASE/HFSA/SCAI/SCCT/SCMR 2013
Appropriateness of use ICD and CRT therapy – the Report of ACCF/HRS/AHA/ASE/HFSA/SCAI/SCCT/SCMR

Izolacja elektrod endokawitarnych – w poszukiwaniu Świętego Graala
Endocardial leads insulation – In search of the Holy Grail

Ablacja jako terapia pierwszego wyboru u pacjentów z napadowym migotaniem przedsionków.Czy rzeczywiście warto?
Ablation as first-line therapy in patients with paroxysmal atrial fibrillation. Is it really worth it?

Implantacja jednojamowego stymulatora serca (VVI) z dostępu przez prawą żyłę udową u 88-letniej pacjentki z wolem zamostkowym
VVI pacemaker implantation through the right femoral veinin 88-year-old patients with retrosternal goiter


W Dobrym Rytmie 1(26)/2013

W Dobrym Rytmie 1(26)/2013

Morfologia zespołu QRS a rokowanie u chorych ze stymulacją resynchronizującą
QRS morphology and prognosis in patients with resynchronization therapy

EKG metodą Holtera u pacjenta z kardiostymulatorem
Holter ECG monitoring for a patient with implanted PPM

Nowe możliwości rejestracji krzywych EKG – zastosowanie w elektroterapii
New methods of ECG recordings – usefulness for electrotherapy

Czy elektrokardiogram w zaburzeniach komorowych rytmu z drogi odpływu może ułatwić i uściślić szczegółowe rozpoznanie?
Does the electrocardiogram of the outflow tract in ventricular arrhythmias help to clarify the specific diagnosis?

Resynchronizacja u chorych z utrwalonym migotaniem przedsionków – terapia pod specjalnym nadzorem?
Cardiac Resynchronization in patients with permanent atrial fibrillation – treatment under the special supervision?

Częstoskurcz z szerokimi zespołami QRS u pacjenta po zawale serca – czy zawsze VT?
Wide QRS complex tachycardia in a patient after myocardial infarction: is it always ventricular tachycardia?

Przezżylne usunięcie elektrod umożliwiające skuteczną terapię resynchronizującą
Transvenous lead extraction to facilitate succesfful cardiac resynchronization therapy


W Dobrym Rytmie 4(25)/2012

W Dobrym Rytmie 4(25)/2012

Znaczenie detekcji przedsionkowej w dyskryminacji arytmii nadkomorowej u pacjentów z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem

Torakoskopowe podwiązanie uszka lewego przedsionka jako prewencja udaru mózgu u pacjentów z migotaniem przedsionków

Rola technik obrazowych w ocenie skuteczności i ryzyka ablacji migotania przedsionków oraz wyborze narzędzi do przeprowadzenia zabiegu

Odelektrodowe zapalenie wsierdzia – CDIE (Cardiac device infective endocarditis)

Zaburzenia przewodnictwa śród- i międzyprzedsionkowego – znaczenie dla wyboru miejsca stałej stymulacji przedsionkowej

Terapia resynchronizująca w leczeniu chorych z niewydolnością serca w IV klasie NYHA. Czy można zastąpić lub opóźnić decyzję o transplantacji serca?

Zaburzenia rytmu i przewodzenia w chorobach układowych tkanki łącznej. Cz.1 - zapalenie wielomięśniowe i zapalenie skórno-mięśniowe


W Dobrym Rytmie 3(24)/2012

W Dobrym Rytmie 3(24)/2012

Małe duże zmiany – komentarz do wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego z 2012 roku, dotyczących diagnostyki i leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca w zakresie zastosowania terapii resynchronizującej i wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów

Telemonitoring urządzeń wszczepialanych – state of art

Alternatywne miejsca stałej stymulacji przedsionkowej

Metody obniżenia wysokiego progu defibrylacji

Terapia resynchronizująca – czynniki złego rokowania

Terapia resynchronizująca serce – "superresponder" – opis przypadku


W Dobrym Rytmie 2(23)/2012

W Dobrym Rytmie 2(23)/2012

Jak zapobiegać odmie opłucnowej podczas implantacji?

Współczesne możliwości zastosowania technik hybrydowych u chorych leczonych przy pomocy wszczepialnych urządzeń do elektroterapii serca

Zabiegi hybrydowej ablacji migotania przedsionków

Uszkodzenia elektrod defibrylujących

Migotanie przedsionków – leczenie zabiegowestanowisko ekspertów HRS, EHRA, ECAS

Kardiomiopatia indukowana tachykardią

Wszczepienie kardiowertera-defibrylatora u chorej z przetrwałą żyłą główną górną lewą - możliwości i ograniczenia


W Dobrym Rytmie 1(22)/2012

W Dobrym Rytmie 1(22)/2012

„Upstream therapy” w migotaniu przedsionków i innych zaburzeniach rytmu serca – u kogo może być skuteczna?

Nowe urządzenia umożliwiające monitorowanie stanu hemodynamicznego pacjentów z niewydolnością serca

Mechaniczna okluzja uszka lewego przedsionka jako metoda zapobiegania powikłaniom zakrzepowo-zatorowym u chorych z niezastawkowym migotaniem przedsionków

Doświadczenie w ablacji arytmii komorowych u dzieci

Doświadczenia w leczeniu przezskórną ablacją tachyarytmii nadkomorowych u dzieci

Prawne i etyczne aspekty implantacji kardiowerterów-defibrylatorów Wybrane zagadnienia etyczne związane ze wszczepionymi urządzeniami

Przypadek kliniczny - Utrata synchronizacji przedsionkowo-komorowej