Stymulacja nerwu błędnego w niewydolności serca – dlaczego nektar jest gorzki?

Tymoteusz Żera

Komentarz do pracy:

Zannad F i wsp.: Chronic vagal stimulation for the treatment of low ejection fraction heart failure: results of the NEural Cardiac TherApy foR Heart Failure (NECTAR-HF) randomized controlled trial; Eur Heart J 2015, 36 (7): 425-433.

Streszczenie

W komentarzu analizowane są negatywne wyniki badania NECTAR-HF (NEural Cardiac TherApy foR Heart Failure). Badanie NECTAR-HF, opublikowane w European Heart Journal, jest pierwszym randomizowanym badaniem z grupą kontrolną, w którym oceniano wpływ stymulacji nerwu błędnego (VNS) na przebudowę lewej komory w skurczowej niewydolności serca. W badaniu tym sześciomiesięczna VNS nie była związana ze zmniejszeniem wymiaru późno-skurczowego lewej komory (główny punkt końcowy) ani poprawą innych parametrów echokardiograficznych. Negatywne wyniki badania NECTAR-HF stoją w sprzeczności z wynikami badania pilotażowego trwającej obecnie dużej próby klinicznej INOVATE-HF oraz wynikami badania AN- THEM-HF. Wydaje się, że brak korzystnego wpływu VNS na przebudowę serca w badaniu NECTAR-HF może wynikać zarówno z włączenia do badania optymalnie leczonych pacjentów i krótkiego okresu ich obserwacji, jak i z parametrów stosowanej stymulacji. Dalsza obserwacja chorych w badaniu NECTAR-HF oraz wyniki badania INOVATE-HF pozwolą przybliżyć rolę VNS w leczeniu chorych z niewydolnością serca.

Abstract

In the commentary, negative results of NECTAR-HF (NEural Cardiac TherApy foR Heart Failure) trial are discussed. The NECTAR-HF trial, published in European Heart Journal, was the first randomized, sham-controlled trial, which examined the efficacy of vagal nerve stimulation (VNS) on left ventricle remodeling in systolic heart failure. The trial showed that six months of VNS had no effect on the left ventricle end-systolic dimension (primary end-point) and other echocardiographic parameters. The negative outcome of NECTAR-HF trail is in contrast to results of a pilot study of large ongoing INOVATE-HF trial and ANTHEM-HF trial. It seems that lack of benefit of VNS seen in NECTAR-HF trial may be related to both recruitment of optimally treated patients and short time of follow-up, as well as stimulation parameters. Further follow-up of patients in NEC- TAR-HF and results of INOVATE-HF trails will shed more light on the role of VNS in heart failure treatment.