Częstoskurcz komorowy u pacjenta objętego systemem telemonitoringu – incydenty zakwalifikowane jako nieistotne arytmie mogą mieć istotne znaczenie kliniczne

Ventricular tachycardia in patient with telemonitoring system – arrhythmias classified as non-significant might be of high clinical importanc

Anna Rydlewska, Stefan Karczmarewicz

Słowa kluczowe

częstoskurcz komorowy, telemonitoring, strefa detekcji ICD.

Keywords

ventricular tachycardia, telemonitoring, ICD detection zone.