Ablacja trzepotania przedsionków u pacjenta po izolacji żył płucnych

Atrial flutter ablation in a patient after pulmonary vein isolation

Łukasz Szumowski, Paweł Derejko, Franciszek Walczak

Streszczenie

Trzepotanie przedsionków po izolacji żył płucnych może w istotny sposób upośledzać jakość życia i często jest tolerowane przez pacjenta gorzej niż wcześniejsze migotania przedsionków. Najczęściej występuje u osób z uszkodzonym przedsionkiem, po operacjach kardiochirurgicznych oraz u pacjentów, u których wykonywano ablacje AF z liniami ablacyjnymi (np. w dachu LA, cieśni mitralnej). Dlatego też coraz częściej nawet u pacjentów z przetrwałym AF wykonuje się tylko izolację żył płucnych. Również po izolacji żył płucnych trzepotanie może być efektem nawrotu przewodzenia pomiędzy żyłą a przedsionkiem i powtórna izolacja jest skuteczna w leczeniu AFL. Inne postacie AFL atypowego są trudniejsze do wyleczenia i częściej nawracają.

Słowa kluczowe

trzepotanie przedsionków, migotanie przedsionków, ablacja, izolacja żył płucnych

Summary

Atrial flutter after pulmonary vein isolation can significantly impair quality of life (QoL) and is often worse tolerated by the patient than atrial fibrillation. Most often occurs in people with a damaged atrium, after cardi- ac surgery and in patients undergoing AF ablation with additional lines (in the roof of LA or mitral isthmus). Therefore, more and more frequently, even in patients with persistent AF is carried out only pulmonary vein isolation. Also, after isolation of the pulmonary veins, atrial flutter may be the result of recurrence of conduc- tion between the vein and the atrium and re-isolation is effective in treating AFL. Other forms of atypical AFL are difficult to treat and often recur.

Keywords

atrial flutter, atrial fibrillation, ablation, pulmonary vein isolation