Podstawy farmakoekonomiki dla lekarzy praktyków – część 2 interpretacja analizy farmakoekonomicznej: analiza kosztów – użyteczności stosowania wszczepialnego rejestratora arytmii w diagnostyce omdleń

Principles of pharmacoeconomics for practising doctors part 2 – interpretation of a pharmacoeconomical analysis: cost-utility analysis of implantable loop recorder in patients with syncope

Michał M. Farkowski, Maciej Sterliński

Streszczenie

Kontynuując temat analiz farmakoekonomicznych z punktu widzenia lekarza praktyka, prezentujemy krytyczną ocenę opublikowanej w 2012 r. w Europace analizy kosztów – użyteczności (cost-utility analysis, CUA) stosowania wszczepialnego rejestratora arytmii (implantable loop recorder, ILR) w diagnostyce omdleń o nieznanej etiologii lub podejrzewanym tle arytmicznym.

Słowa kluczowe

farmakoekonomika, analiza koszt-efektywność, analiza koszt-użyteczność, wszczepialny rejestrator arytmii

Summary

Following the subject of pharmacoeconomical analyses from the practising doctors’ point of view we present critical appraisal of a cost-utility analysis of implantable loop recorders utilization in the diagnosis of transient loss of consciousness which is either suspected to be arrhythmic or remains unexplained which was published in Europace in 2012.

Keywords

pharmacoeconomics, cost-effectiveness analysis, cost-utility analysis, implantable loop recorder