Zaburzenia rytmu i przewodzenia w chorobach układowych tkanki łącznej. Cz. 3. toczeń rumieniowaty układowy

Arrhythmias and conduction in systemic diseases of connective tissue. Part 3. systemic lupus erythematosus

Małgorzata Peregud-Pogorzelska, Magdalena Pelczarska, Jarosław Kaźmierczak

Streszczenie

Choroby układowe tkanki łącznej – z uwagi na złożoną patofizjologię, zróżnicowane objawy oraz zajmowanie przez chorobę wielu układów, w tym układu sercowo-naczyniowego – są dla lekarzy poważnym wyzwaniem. Obejmują z różną częstością i w różnym stopniu wielkie naczynia, układ bodźcoprzewodzący serca, osierdzie, mięsień sercowy oraz aparat zastawkowy. Obecność zmian w układzie sercowo-naczyniowym jest czynnikiem negatywnym rokowniczo. Uświadomienie sobie znaczenia chorób układu sercowo-naczyniowego związanych z toczniem rumieniowatym układowym (SLE) i ich lepsze zrozumienie może pozwolić na wcześniejsze rozpoznawanie i leczenie, a także wydłużenie życia pacjentów. Zaburzenia rytmu i przewodnictwa są rzadkimi, ale niebezpiecznymi powikłaniami kardiologicznymi u pacjentów z SLE. Publikacje z wielu ośrodków donoszą, że pacjenci z SLE znacznie częściej i znacznie wcześniej zapadają na choroby układu sercowo-naczyniowego. Kobiety przed 45. z SLE rokiem życia mają aż 52-krotnie wyższe ryzyko zawału niż kobiety z populacji ogólnej.

Słowa kluczowe

choroby reumatologiczne, toczeń rumieniowaty układowy, zaburzenia rytmu serca, zaburzenia przewodnictwa

Summary

Connective tissue diseases - due to the complex pathophysiology, different symptoms and disease occupying many systems, including the cardiovascular system - are a major challenge for physicians. They cover with different frequency and different levels great vessels, heart conduction system, pericardium, myocardium and the valvular apparatus. The presence of changes in the cardiovascular system is a negative prognostic factor. Realizing the importance of cardio-vascular diseases associated with systemic lupus erythematosus (SLE) and their better understanding may allow earlier diagnosis and treatment, as well as extending the life of patients. Heart rythm disorders as well as conduction disorders are rare, but cause dangerous cardiac complications in patients with SLE. Publica- tions from many centers reported that patients with SLE more frequently and earlier suffer from diseases of the cardiovascular system. Women before 45 years of age with SLE have 52 times higher risk of myocardial infarction than women from the general population.

Keywords

connective tissue diseases, systemic lupus erythematosus, cardiac arrhythmias, conduction disorders