Ranolazyna – nowy lek antyarytmiczny?

Ranolazine – a new antiarrhythmic agent?

Błażej Kusz, Katarzyna Mizia-Stec

Streszczenie

Ranolazyna to nowoczesny, dobrze tolerowany lek oddziałujący na kanały jonowe i normalizujący ich funkcję. Blokuje głównie aktywowany w warunkach patologicznych prąd INaL, co pomaga przywrócić prawidłową pobudliwość i przewodzenie w komórkach miokardium. Przekłada się to z kolei na udowodnione działanie przeciwdławicowe, a potencjalne antyarytmiczne, którego skuteczność wykazano już m.in. w leczeniu migotania przedsionków. Co więcej, pojawiają się także doniesienia o jej innych ciekawych właściwościach. Ranolazyna wydaje się zatem lekiem bezpiecznym i skutecznym, który może wypełnić lukę na rynku leków antyarytmicznych.

Słowa kluczowe

Ranolazyna, kanały jonowe, INaL, migotanie przedsionków, arytmie komorowe

Summary

Ranolazine is a novel, well-tolerated agent which has an impact on ion currents. It normalizes their function, mainly by inhibiting pathologically activated INaL current what restores proper excitability and conduction in myocardial cells. Ranolazine though has an antianginal and potentially antiarrhythmic properties. It has already proven useful in the treatment of atrial fibrillation. There are also some new researches showing its additional interesting functions. Ranolazine though seems to be safe and effective agent which can “fill the gap” on the antiarrhythmic drug market.

Keywords

Ranolazine, ion currents, INaL, atrial fibrillation, ventricular arrhythmias