Połączenie algorytmów stymulacji przedsionkowej i redukujących stymulację prawej komory – skuteczna metoda zapobiegania arytmiom przedsionkowym? Komentarz do badania MINERVA

Połączenie algorytmów stymulacji przedsionkowej i redukujących stymulację prawej komory – skuteczna metoda zapobiegania arytmiom przedsionkowym? Komentarz do badania MINERVA

Jacek Lelakowski, Anna Rydlewska

Komentarz do artykułu

Boriani i wsp. „Atrial antitachycardia pacing and managed ventricular pacing in bradycardia patients with paroxysmal or persistent atrial tachyarrhythmias: the MINERVA randomized multicentre international trial”

Streszczenie

Migotanie przedsionków jest jednym z powikłań dysfunkcji węzła zatokowego, któremu sprzyja niefizjologiczna stymulacja komorowa. Jak udowodniono zmniejszenie odsetka stymulacji komorowej redukuje ryzyko rozwoju arytmii. Producenci stymulatorów tworzą także algorytmy umiarawiające tachyarytmie przedsionkowe. Badanie MINERVA miało na celu ocenę skuteczności antytachyarytmicznej stymulacji przedsionka połączonej z algorytmami zmniejszającymi stymulację komorową w zapobieganiu migotaniu przedsionków w porównaniu z klasyczną stymulacją przedsionkowo-komorową. Badanie to wykazało wyższość stymulacji DDDRP + MVP nad klasyczną stymulacją przedsionkowo-komorową DDDR u chorych z bradykardią i arytmiami przedsionkowymi. Jednakże wnioski wysunięte przez autorów budzą pewne wątpliwości. Wprowadzenie zaproponowanych rozwiązań wymagać będzie dalszych poszerzonych analiz.

Słowa kluczowe

migotanie przedsionków, antytachyarytmiczna stymulacja przedsionka, stymulacja komorowa

Summary

Atrial fibrillation is one of the complications of sick sinus syndrome, often associated with unphysiological ven- tricular stimulation. It has been proved, that reduced ventricular stimulation percentage diminishes the risk of atrial fibrillation. Pacemaker producers create algorithms ceasing atrial tachyarrhythmias. MINERVA study was supposed to assess effectiveness of the antitachycardia atrial pacing combined with algorithms reducing ventricular pacing in preventing atrial fibrillation, compared to standard atrio-ventricular pacing. The study proved superiority of the DDDRP + MVP pacing to the standard atrio-ventricular pacing in patients with bradycardia and atrial arrhythmias. However, the conclusions derived from the study raise some doubts. Implementation of the proposed solutions will demand further research.

Keywords

atrial fibrillation, antitachycardia atrial pacing, ventricular pacing