Komorowe zaburzenia rytmu u pacjentów bez choroby organicznej serca

Komorowe zaburzenia rytmu u pacjentów bez choroby organicznej serca

Przemysław Mitkowski

Streszczenie

Komorowe zaburzenia rytmu u chorych bez organicznej choroby serca oraz bez dysfunkcji kanałów jonowych są zwykle łagodne i nie wymagają leczenia. Jednak gdy ich liczba w ciągu doby jest wysoka (> 16%), a czas trwania zespołów QRS tych pobudzeń przekracza 150 ms, mogą prowadzić do istotnego pogorszenia funkcji skurczowej lewej komory i rozwoju kardiomiopatii. Innymi czynnikami sprzyjającymi obniżeniu frakcji wyrzutowej w tym przypadku mogą być: płeć męska, obecność nieutrwalonych częstoskurczów komorowych, obecność wstecznych załamków P, brak objawów klinicznych związanych z pobudzeniami dodatkowymi oraz pobudzenia wielokształtne. Leczenie farmakologiczne jest często nieskuteczne, a leki betaadrenolityczne mogą nawet zwiększać odsetek pobudzeń komorowych. Zabiegi ablacji nie tylko zmniejszają liczbę pobudzeń komorowych, ale także powodują normalizację obniżonej frakcji wyrzutowej i powinny być zawsze brane pod uwagę w leczeniu komorowych zaburzeń rytmu serca u chorych bez strukturalnej choroby serca.

Słowa kluczowe

przedwczesne pobudzenia komorowe, prawidłowe serce, kardiomiopatia, leczenie

Summary

Premature ventricular contractions in patient without structural heart disease and without ion channel dysfunction are benign in majority of cases and does not require any treatment. However when they are very frequent (burden >16%/24 hours) and when QRS duration of PVCs is greater than 150 ms may have deleterious effect on systolic function and cause cardiomyopathy. Other factors which could play a role in ejection fraction decrease are: male gender, non-sustained ventricular tachycardia, retrograde P-waves, asymptomatic patients and polymorphic extrasystoles. Pharmacological treatment is very often ineffective and beta-blocker could even increase the percentage of ventricular contractions. Radiofrequency ablation not only reduces the number of ventricular extrasystoles but also improve systolic function. RF ablation should always be considered in the treatment of patients without structural heart disease and numerous ventricular contractions.

Keywords

premature ventricular contractions, normal heart, cardiomyopathy, treatment