Jak długo należy walczyć o utrzymanie rytmu zatokowego?

Jak długo należy walczyć o utrzymanie rytmu zatokowego?

Andrzej Bissinger, Andrzej Lubiński

Streszczenie

Migotanie przedsionków (AF) jest najczęściej występującą utrwaloną arytmią. Występowanie AF jest związane z podwyższonym ryzykiem zakrzepowo-zatorowym, takim jak udar mózgu oraz z innymi zdarzeniami sercowo-naczyniowymi pogarszającymi przeżywalność. Strategia postępowania w AF obejmuje terapię służącą kontroli rytmu lub tylko jego częstości. Pozostaje kwestią dyskusyjną, która ze strategii jest optymalną w wybranych grupach pacjentów. Wybór metody postępowania zależy bowiem od wielu czynników, takich jak: schorzenia współistniejące, tolerancja leków, efekty niepożądane, jakość życia i preferencja pacjenta. Celem artykułu jest przedstawienie sytuacji klinicznych, w których kontrola rytmu jest strategią bardziej pożądaną.

Słowa kluczowe

migotanie przedsionków, rytm zatokowy, kardiowersja

Summary

Atrial fibrillation (AF) is the most frequently encountered sustained cardiac arrhythmia. AF is associated with a heightened risk of thromboembolism such as stroke and other cardiovascular events that puts patients at a substantially increased risk of morbidity and mortality. The strategy for managing AF includes medications that control either rate or rhythm. However, there is much debate as to whether rate or rhythm control hold specific advantages and which treatment is optimal for selected group of patients. Therapy selections should be guided by patient specific factors, comorbidities, drugs tolerance, side effects, quality of life and patient preferences. The objective of this article is to present clinical situations where rhythm control strategies are more desirable.

Keywords

atrial fibrillation, sinus rhythm, cardioversion