Kardiowerter-defibrylator u chorych nieobjętych zaleceniami – stanowisko ekspertów HRS/ACC/AHA. Odpowiedzi czy wciąż pytania?

Implantable cardioverter-defibrillator in subjects beyond the guidelines – HRS/ACC/AHA expert consensus. Answers or still questions?

Adam Sokal

Streszczenie

W niniejszym komentarzu krótko przedyskutowano znaczenie i wpływ na podejmowane decyzje terapeuty- czne stanowiska ekspertów HRS/ACC/AHA na temat zastosowania wszczepialnych kardiowerterów-defib- rylatorów u chorych, których charakterystyka kliniczna nie znajduje odbicia w randomizowanych badaniach klinicznych. Brak ten powoduje, że dość duża grupa chorych z podwyższonym, ale niejednoznacznie określo- nym ryzykiem nagłego zgonu sercowego nie jest ujęta w zaleceniach.

Słowa kluczowe

ICD, nagły zgon sercowy, zawał serca, kardiomiopatia nie-niedokrwienna, rewaskularyzacja

Summary

HRS/ACC/AHA expert consensus statement on the use of implantable cardioverter-defibrillator therapy in pa- tients who are not included or not well represented in clinical trials and its influence on therapeutic decisions is shortly discussed. There is a vast population at higher but undetermined precisely risk of SCD, which still re- mains beyond the guidelines.

Keywords

ICD, sudden cardiac death, myocardial infarction, nonischemic cardiomyopathy, revascularization