Współczulne odnerwienie serca

Cardiac sympathetic denervation

Katarzyna Bieganowska

Streszczenie

Wzrost aktywności układu współczulnego odgrywa istotną rolę w patogenezie komorowych zaburzeń rytmu serca. Leki β-adrenergiczne są pierwszym i skutecznym wyborem w leczeniu pacjentów z groźnymi dla życia komorowymi zaburzeniami rytmu serca, zwłaszcza w zespole wydłużonego QT (LQTS). U pacjentów, u których β-blokery nie chronią przed kardiologicznymi incydentami, konieczna jest bardziej agresywna prewencja nagłe- go zgonu poprzez wszczepienie kardiowertera-defibrylatora. Kolejną opcją dla tych pacjentów jest lewostron- na lub obustronna sympatektomia serca. Lewostronna sympatektomia serca po raz pierwszy została opisana w 1971 roku, była bezpieczna i skuteczna w redukcji incydentów groźnych komorowych zaburzeń rytmu serca chroniąc przed nagłym zgonem u chorych z LQTS. Ostatnio, jako mniej inwazyjna, stosowana jest wideo-tora- koskopowa metoda współczulnego odnerwienia serca. W pracy przedstawiono wskazania, skuteczność i powi- kłania sympatektomii serca.

Słowa kluczowe

groźne dla życia komorowe zaburzenia rytmu serca, zespół wydłużonego QT, sympatektomia

Summary

Increased sympathetic activity plays an important role in the pathogenesis of ventricular arrhythmias. β-adre- nergic blockade is the first choice and effective therapy for patients with life-threatening ventricular arrhyth- mia, mainly patients with long QT syndrome (LQTS). In patients who are resistant to β-blockers more aggres- sive strategy to prevent sudden cardiac death is required such as cardioverter-defibrillator implantation. An- other option of therapy for this patients is left or bilateral cardiac sympathetic denervation. Left cardiac sympa- thectomy was first described in 1971, and has been safe and effective method to reduce fatal arrhythmias and prevent cardiac death in patients with LQTS. Recently the video-assisted thoracoscopic sympatectomy as mini- mally invasive method is used. In this paper we present the indications, effectiveness and complications of the cardiac sympathetic denervation.

Keywords

life-threatening ventricular arrhythmia, long QT syndrome, sympatectomy