Wpływ odpowiedzi zapalnej na skuteczność zabiegowego leczenia migotania przedsionków

Effects of inflammatory response on efficacy of invasive treatment of atrial fibrillation

Michał Peller, Paweł Balsam, Marcin Grabowski

Streszczenie

W dobie rozwoju inwazyjnych technik leczenia migotania przedsionków (AF) wciąż poszukuje się metod po- zwalających na zwiększenie skuteczności zabiegu. Ablacja w obrębie ujść żył płucnych powoduje martwicę miokardium, a następnie wzrost miejscowej odpowiedzi zapalnej. Ograniczenie tej reakcji może zmniejszyć liczbę nawrotów AF, m.in. poprzez zapobieganie powstawaniu ponownych połączeń pomiędzy żyłami płucny- mi a lewym przedsionkiem, tzw. rekonektoz. Wcześniejsze badania wykazały istotny wzrost stopnia nasilenia ogólnoustrojowej reakcji zapalnej po zabiegu ablacji. Prospektywne, randomizowane badania dowiodły zaś, że stosowanie glikokortykosteroidów lub kolchicyny po zabiegu izolacji żył płucnych wiąże się z redukcją często- ści nawrotów AF. Mniej jednoznaczne wyniki uzyskano w badaniach oceniających wpływ leków o potencjal- nym działaniu przeciwzapalnym, takich jak: statyny, inhibitory konwertazy angiotensyny czy antagoniści re- ceptora angiotensyny. Kolejne duże, prospektywne badania są niezbędne do precyzyjnej oceny wpływu leków przeciwzapalnych na skuteczność zabiegu ablacji w grupie pacjentów z AF.

Słowa kluczowe

migotanie przedsionków, ablacja, odpowiedź zapalna, glikokortykosteroidy, kolchicyna

Summary

In the era of invasive treatment of atrial fibrillation (AF) we still look for solutions to increase the efficacy of procedure. Pulmonary veins isolation causes myocardium necrosis and afterwards increase of local inflam- matory response. The limitation of this response may favourably influence on AF recurrences by prevention of re-connections between pulmonary veins and left atrium. Previous studies have shown significant increase of systematic inflammatory response after ablation. Prospective, randomized trials have proven that the usage of steroids and colchicine after pulmonary veins isolation is associated with reduction of AF recurrences. Less clear results were obtained in studies which assessed influence of drugs with potential anti-inflammatory prop- erties, such as: statins, angiotensin converting enzyme inhibitors, angiotensin II receptor blockers. Further large, prospective studies are needed to accurately assess the influence of anti-inflammatory drugs on the efficacy of ablation in patients with AF.

Keywords

atrial fibrillation, ablation, inflammatory response, corticosteroids, colchicine