Leczenie arytmii komorowych z dostępu epikardialnego – zalety i ograniczenia

Epicardial acces for the treatment of ventricular arrhythmias – advantages and disadvantages

Marcin Dzidowski, Artur Fuglewicz

Streszczenie

W powstawaniu arytmii komorowych i nadkomorowych istotną rolę odgrywać może substrat zlokalizowa- ny w obrębie endokardium i epikardium. W ostatnim czasie ablacje z dostępu epikardialnego stały się cennym narzędziem w leczeniu niektórych arytmii komorowych. Pacjenci z różnymi typami kardiomiopatii wymagają jednak indywidualnego podejścia w kontekście techniki ablacji. W pewnych sytuacjach wybór dostępu epikar- dialnego powinien być rozważany jako pierwszy etap leczenia, jednak należy pamiętać o potencjalnych powi- kłaniach zabiegu, które zawsze wymagają odpowiedniego leczenia. Artykuł ten dotyczy głównie techniki za- biegu oraz selekcji pacjentów z różnymi rodzajami komorowych zaburzeń rytmu.

Słowa kluczowe

ablacja, dostęp nasierdziowy, arytmie komorowe

Summary

Endocardial and epicardial substrate can be of key importance in supraventricular and ventricular arrhyth- mias. Epicardial ablation has lately become a valuable tool to approach some ventricular tachycardias. Howev- er patients with different types of cardiomyopathies requires individual approach to the ablation technique. In some cases, epicardial approach should be considered as a first stage of treatment, but it is worth remembering that possible complications requires a careful treatment. This article will focus on the ablation technique and se- lection of the patients with ventricular arrhythmias.

Keywords

ablation, epicardial acces, ventricular arrhythmias