Możliwe konsekwencje nadczułości załamka R w kanale przedsionkowym dwujamowych urządzeń ICD i ich eliminowanie

Possible consequences far-field R-waves on atrial channel in dual chamber ICD devices and eliminate them

Agnieszka Trawczyńska

Słowa kluczowe

Nadczułość załamka R; przedsionek w okresie blankingu; przedsionek w okresie refrakcji; PVAB; Patrial; Patrial+; Absolute; czułość przedsionkowa; PR-Logic

Keywords

Far-field R-waves; atrial blanking; atrial refractory; PVAB; Patrial; Patrial+; Absolute; atrial sensitivity; PR-Logic