Krioablacja balonowa migotania przedsionków – w poszukiwaniu właściwego protokołu mrożenia

Cryoballoon ablation for atrial firbrillation – how much freezing is enough?

Aleksander Bardyszewski

Streszczenie

Ostatnie lata przyniosły ugruntowanie pozycji krioablacji balonowej żył płucnych jako standardowej meto- dy leczenia samotnego migotania przedsionków. Metodę tę cechuje szybki postęp techniczny, który wymusza stałą aktualizację protokołów zabiegu. Praca podsumowuje aktualny stan wiedzy na temat skutecznego i bez- piecznego stosowania tej techniki ablacji i wskazuje kierunki poszukiwań optymalnego dawkowania aplikacji mrożących.

Słowa kluczowe

krioablacja balonowa, migotanie przedsionków, protokół krioablacji

Summary

Cryoballoon ablation has recently become an established treatment modality for lone atrial fibrillation. As the method is currently subject to rapid technological progress, constant revision of available ablation protocols is mandatory. This paper reviews the contemporary state of knowledge on efficient and safe use of this technique, and highlights the future directions in quest of the optimal dosing of the cryothermal energy.

Keywords

cryoballoon ablation, atrial fibrillation, cryoablation protocol