Implantacja urządzeń do elektroterapii serca w dobie nowych leków przeciwkrzepliwych

Cardiac implantable electronic devices in era of novel oral anticoagulants

Piotr Niewiński, Artur Fuglewicz

Streszczenie

Optymalizacja terapii przeciwkrzepliwej u chorych kierowanych do implantacji urządzeń do elektroterapii ser- ca (CIED) stanowi istotny problem kliniczny. Jest to związane nie tylko ze znaczną i wciąż rosnącą liczbą pa- cjentów mających wskazania do przewlekłej antykoagulacji, ale przede wszystkim z koniecznością wyważenia ryzyka powikłań krwotocznych oraz zatorowo-zakrzepowych związanych z procedurą implantacji. Szczególne wyzwanie dla lekarzy zajmujących się elektroterapią serca stanowią chorzy stosujący leki z grupy nowych do- ustnych antykoagulantów (NOAC). Z uwagi na ich profil farmakokinetyczny – odmienny od antagonistów wi- taminy K – postępowanie w tej grupie chorych wymaga szczególnej uwagi. W artykule w praktyczny sposób odpowiadamy na szereg pytań dotyczących NOAC w kontekście implantacji CIED. Rekomendacje te są znacz- nej mierze oparte na opinii ekspertów, jako że wciąż brakuje dużych badań klinicznych w grupie chorych le- czonych NOAC poddawanych wszczepieniu CIED.

Słowa kluczowe

nowe doustne leki przeciwkrzepliwe, wszczepialne urządzenia do elektroterapii serca

Summary

Optimization of anticoagulation treatment in patients referred for cardiac implantable electronic device (CIED) surgery remains an important clinical issue. It is related not only to high and rising percentage of patients with indications to chronic anticoagulation, but above all requires careful assessment of coexisting bleeding and thromboembolic risks which are associated with the procedure. Patients receiving novel oral anticoagulants (NOAC) can be especially challenging for physicians dealing with cardiac electrotherapy. Because of distinctive pharmacokinetics of NOAC compared to vitamin K antagonists management of such patients requires particu- lar attention. In this article we respond to a number of practical issues concerning NOAC therapy in the context of CIED surgery. Most of the recommendations are based on expert opinion as data from clinical trials focused on NOAC patients undergoing CIED surgery are still lacking.

Keywords

novel oral anticoagulants, cardiac implantable electronic devices