Zaburzenia rytmu i przewodzenia w chorobach układowych tkanki łącznej cz. 2. Twardzina układowa

Arrhythmias and conduction disorders in systemic diseases of connective tissue. Part 2 Systemic sclerosis

Jarosław Kaźmierczak, Małgorzata Peregud-Pogorzelska, Magdalena Pelczarska

Streszczenie

Układowe choroby tkanki łącznej są dla lekarzy klinicystów poważnym wyzwaniem – z uwagi na złożoność patofizjologii, zróżnicowanie objawów i fakt, że proces chorobowy zajmuje wiele układów, w tym układ sercowo-naczyniowy. Poglądy na temat częstości występowania i znaczenia klinicznego opisywanych zmian w sercu są różne. Zmiany w układzie sercowo-naczyniowym są często czynnikiem negatywnym rokowniczo, determinującym ciężkość przebiegu choroby i stanowią częstą przyczynę śmiertelnych powikłań. Zaburzenia rytmu i przewodzenia należą do jednych z najczęstszych nieprawidłowości kardiologicznych u pacjentów z twardziną układową.

Słowa kluczowe

choroby reumatologiczne, twardzina układowa, zaburzenia rytmu serca, zaburzenia przewodnictwa

Summary

Systemic diseases of connective tissue are a major challenge for clinicians due to the complexity of the pathophysiology, diversification of symptoms and the fact that disease process affect many systems including cardiovascular. There are different views on the prevalence and clinical importance of reported changes in heart. Changes in cardiovascular system are often a negative prognostic factor, determining the severity of the disease and are a common cause of fatal complications. Arrythmias and conduction disorders are one of the most common cardiac abnormalities for patients suffering on systemic sclerosis.

Keywords

rheumatic diseases, systemic sclerosis, cardiac arrhythmias, conduction disorders.