Anatomia żył serca a terapia resynchronizująca

The coronary venous anatomy and the cardiac resynchronization therapy

Łukasz Januszkiewicz, Marcin Grabowski

Streszczenie

Znajomość anatomii układu żylnego serca jest szczególnie istotna dla operatorów wykonujących implantac- je urządzeń do resynchronizacji serca (cardiac resynchronization therapy, CRT), gdyż warunkuje ona powodzenie zabiegu. Zastawka Tebezjusza w kilkunastu procentach przypadków teoretycznie może utrudniać kaniulację zatoki wieńcowej. Kluczowe znaczenie dla odpowiedzi na CRT ma także wybór optymalnego miejsca stymu- lacji. Zwykle jest ono możliwe do osiągnięcia z żył bocznych serca lub żyły międzykomorowej przedniej. Za optymalne miejsce stymulacji uważa się część bocznej ściany lewej komory położoną z dala od segmentu ko- niuszkowego. Wybór optymalnego miejsca stymulacji lewej komory w ok. 50% przypadków może utrudniać blisko położony lewy nerw przeponowy.

Słowa kluczowe

anatomia żył serca, żyły serca, zatoka wieńcowa, terapia resynchronizująca.    

Summary

The coronary venous anatomy knowledge is crucial for interventionists performing cardiac resynchronization therapy (CRT) implantations. Coronary sinus cannulation might be hindered by Thebesian valve. Optimal left ventricular lead placement is critical for CRT response. In most cases it is feasible to reach the optimal place- ment via lateral veins or anterior interventricular vein. A favourable location for left ventricular lead tip is the lateral wall, awal from the apex. Optimal left ventricular lead placement might be hindered by nearly located left phrenic nerve in 50%.

Keywords

coronary venous anatomy, cardiac veins, coronary sinus, cardiac resynchronization therapy.