Umiarkowana hipotermia terapeutyczna a zaburzenia rytmu

Mild therapeutic hypothermia and arrhythmia

Elżbieta Kremis, Andrzej Przybylski

Streszczenie

Nagłe zatrzymanie krążenia, zwłaszcza w warunkach pozaszpitalnych, pozostaje bardzo ważną przyczyną zgonów na całym świecie. Poza dużym odsetkiem zgonów istotny problem stanowi uszkodzenie ośrodkowe- go układu nerwowego (o.u.n), do którego dochodzi w wyniku niedokrwienia i niedotlenienia, a następnie reper- fuzji o.u.n. Łagodna hipotermia terapeutyczna, czyli kontrolowane obniżenie temperatury głębokiej organizmu przeciwdziała wielu niekorzystnym procesom, do których dochodzi w wyniku reperfuzji i jest metodą leczniczą, która zwiększa szanse na dobry wynik neurologiczny leczenia chorych po zatrzymaniu krążenia i przedłużonej resuscytacji, którzy pozostają w śpiączce po przywróceniu skutecznego hemodynamicznie rytmu serca.

Od dawna opisywano wpływ obniżania temperatury organizmu na powstawanie zaburzeń rytmu i prze- wodzenia zarówno w badaniach eksperymentalnych jak i klinicznych.

Ponieważ hipotermia terapeutyczna jest metodą coraz powszechniej stosowana, ważne jest również poznanie jej potencjalnie arytmogennego działania.

Choć w literaturze znajdujemy doniesienia na temat związku hipotermii z występowaniem zaburzeń rytmu, zarówno tachy jak i bradyartymii, metoda ta – stosowana z uwzględnieniem powszechnie przyjętych stan- dardów postępowania – pozostaje skuteczną i bezpieczną metodą leczniczą.

Słowa kluczowe

łagodna hipotermia terapeutyczna, nagłe zatrzymanie krążenia, zaburzenia rytmu.    

Summary

Sudden cardiac arrest, particularly out-of-hospital, remains an important cause of death all over the world. Be- side high mortality, central nervous system (c.n.s.) injury and neurological incapacity that is a result of c.n.s. hy- poxemia and reperfusion syndrom eis also a large problem. Mild therapeutic hypothermia (a controlled low- ering of deep temperature) prevents many negative processes that take place during reperfusion of c.n.s. Mild therapeutic hypothermia is a therpeutic method that increases chances of good neurological outcome in pa- tients that remain comatose after sudden cardiac arrest and prolonged resuscitation.

The influence of hypothermia on arrhythmia nad conduction disorders has been described in experimental and clinical trials for many years.

As mild therapeutic hypothermia is implemented more and more commonly, it is importnant to know also it’s potential arrhythmogenic action.

Although in literature there are reports about influence of hypothermia on both tachy and bradyarrhytmias, this therapeutic method, if implemented with commonly accepted standards of procedures, remains effective and safe.

Keywords

mild therapeutic hypothermia, sudden cardiac arrest, arrhythmia.